Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Een agent heeft geweld gebruikt. Wordt dat gecontroleerd?

De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat de politie professioneel omgaat met haar geweldsbevoegdheid. Daarom leggen politiemensen verantwoording af over het gebruikte geweld bij de Hulpofficier van Justitie (hovj).

Wat gebeurt er als een agent zwaar geweld heeft gebruikt?

  • Als een agent geweld heeft gebruikt dat leidt tot letsel (van meer dan geringe betekenis) of tot de dood, dan wordt altijd een geweldsregistratie opgemaakt. Ook wordt het Openbaar Ministerie in kennis gesteld van deze geweldsregistratie.
  • Wanneer een politieagent zijn (vuur)wapen heeft gebruikt en hierdoor letsel is ontstaan, volgt altijd een onderzoek door de Rijksrecherche. De Rijksrecherche is geen onderdeel van de politie, maar een onafhankelijke rechercheafdeling die opereert onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie.
  • Na het onderzoek door de Rijksrecherche bepaalt het Openbaar Ministerie of er strafvervolging tegen de betreffende politieagent wordt ingesteld.