Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mandaatbesluiten korpschef en directies

Binnen de politie bestaat slechts één bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht: de korpschef. De korpschef is in alle wet- en regelgeving aangewezen als bevoegd orgaan om besluiten te nemen. Via een mandaatbesluit heeft de korpschef veel van deze bevoegdheden gemandateerd aan de leidinggevenden van de regionale en landelijke eenheden en aan de directeuren van bedrijfsvoeringsonderdelen. De politiechefs en de directeuren hebben veel van deze gemandateerde bevoegdheden weer ondergemandateerd aan districtchefs en afdelingshoofden. Al deze functionarissen zijn hierdoor bevoegd om besluiten te nemen namens de korpschef. Via onderstaande links zijn de belangrijkste mandaatbesluiten te downloaden.

Hieronder staan alle mandaten van de directeuren