Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Taken en bevoegdheden van de ombudsfunctionaris bij de politie

Adviseren
De Ombudsfunctionaris kan collega’s en ex-collega’s adviseren en helpen in individuele gevallen de weg te vinden naar de aanwezige loketten en de verantwoordelijken in de organisatie. Ook kan zij gevraagd en ongevraagd onderzoeken instellen en de korpschef adviseren over vraagstukken die de politie raken, met de focus op een veilige, gezonde, integere en inclusieve werkomgeving. Dit kan leiden tot aanpassingen in het beleid of het bijsturen van de uitvoering van beleid. De adviezen van de ombudsfunctionaris zijn zwaarwegend maar niet bindend.

Bemiddelen
Een andere taak van de ombudsfunctionaris is het bemiddelen in individuele aangelegenheden tussen een individu en de politieorganisatie. Het kan daarbij gaan om zaken waarbij een oplossing via de normale weg niet naar volle tevredenheid is afgehandeld of waarin collega’s of ex-collega’s dreigen vast te lopen. Doel van de bemiddeling is de kwestie met inspanning van de partijen op te lossen. Dit wordt onder regie van een bemiddelaar van het bureau ombudsfunctionaris gedaan. De ombudsfunctionaris is bevoegd hiertoe medewerkers van de politie te horen. Tevens is de ombudsfunctionaris bevoegd alle documenten die voor het bemiddelingsproces noodzakelijk zijn op te vragen. De werkwijze bij bemiddeling is vermeld in het protocol bemiddelen.

Letty Demmers - van der Geest is Ombudsfunctionaris Politie