Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Woo-verzoek over verkeersovertreding

De hoogste Nederlandse bestuursrechter (Raad van State) heeft bepaald dat het indienen van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie betreffende een aan een persoon opgelegde verkeersboete in beginsel wordt aangemerkt als misbruik van de Wob. Het belang van een verzoeker bij kennisneming van de gevraagde informatie kan immers slechts gelegen zijn in het aanvechten van de verkeersboete en niet in het voor een ieder openbaar worden van de betreffende informatie. Een Wob-verzoek over een verkeersovertreding werd door de politie dan ook niet in behandeling genomen, omdat het wordt aangemerkt als misbruik van een bevoegdheid. De Wob was hier niet voor bedoeld. Ook de rechtsopvolger van de Wob, de Wet open overheid (Woo) is hiervoor niet bedoeld. Wanneer u administratief beroep heeft ingesteld tegen een verkeersboete, dan kunt u op grond van artikel 7:18 van de Awb de op de zaak betrekking hebbende stukken opvragen bij de Officier van Justitie (Parket CVOM). Daarnaast kunnen, indien reeds beroep bij de kantonrechter is ingesteld, de op de zaak betrekking hebbende stukken op grond van artikel 11, vijfde lid, van de Wahv bij de rechtbank opgevraagd worden. Indien reeds hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is ingesteld kunnen de stukken op grond van artikel 19, vierde lid, van de Wahv bij het gerechtshof opgevraagd worden.