Ga naar content
Mijn buurt: 
  Verander locatie

  Convenanten Zeeland-West-Brabant

  De samenleving verlangt van de politie dat deze op doelmatige en doeltreffende wijze zorg draagt voor de handhaving van de rechtsorde. Voorwaarde voor een goede taakuitvoering door de politie is dat de daarvoor noodzakelijke gegevens kunnen worden vastgelegd en op een efficiënte en effectieve manier kunnen worden verwerkt. Meer dan ooit drijft het werk van de politie immers op het verwerken en veredelen van informatie.


  De hierop van toepassing zijnde wet, de Wet Politie Gegevens (WPG) voorziet in verplichte verstrekking van gegevens aan de gezagsdragers en aan bepaalde opsporingsambtenaren buiten de politie. Tevens biedt de wet de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (het Besluit Politie Gegevens) ontvangstgerechtigde instanties aan te wijzen. Het betreft de instanties waarmee de politie regulier samenwerkt, zoals de partners in de strafrechtketen.

  Tenslotte biedt de wet ruimte aan de verantwoordelijke om in geval van een zwaarwegend algemeen belang, in overeenstemming met het bevoegd gezag, gegevens te verstrekken aan niet in het Besluit Politie Gegevens genoemde instanties. Het kan hierbij gaan om incidentele verstrekkingen in bijzondere gevallen, dan wel verstrekkingen in het kader van een structureel samenwerkingsverband tussen een of meer politiekorpsen en andere instanties.

  De politie werkt in de praktijk samen in (lokale) samenwerkingsverbanden. Hierbij bestaat de behoefte aan een structurele uitwisseling van gegevens waarbij de politie en derden parallelle belangen hebben. De uitvoering van de politietaak spoort in deze samenwerkingsverbanden met het belang van de organen waarmee wordt samengewerkt. Zo werkt de politie voor de bestrijding van jeugdcriminaliteit samen met een lokaal uiteenlopend palet van instanties die met problematische jeugd te maken hebben. De politie werkt soms samen met woningbouwverenigingen voor het behoud van een veilige buurt zodat toekomstige overlast van criminaliteit wordt voorkomen en bestaande overlast wordt beëindigd.

  Artikel 20 biedt de basis voor het verstrekken van gegevens aan derden in deze gevallen. De verstrekking van politiegegevens aan derden in het kader van een samenwerkingsverband kan alleen plaatsvinden indien het doel van de verstrekking overeenstemt of verenigbaar is met de politietaak. Aanvullend geldt het vereiste van het zwaarwegend algemeen belang. De derden die politiegegevens ontvangen, zijn verplicht tot geheimhouding daarvan. Verdere verstrekking mag alleen voor zover een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift daartoe verplicht of hun taak tot verstrekking noodzaakt. Dit volgt uit artikel 7 van de WPG.

  De gegevensuitwisseling ten behoeve van zo'n samenwerkingsverband wordt vastgelegd in een convenant. De politie in Zeeland-West-Brabant heeft, met betrekking tot de gegevensuitwisseling op grond van artikel 20 WPG, de volgende convenanten afgesloten: