Ga naar content
Mijn buurt: 
arnhem +5.0km
  Verander locatie

  Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland

  Inhoudsopgave

  Veiligheidsstrategie 2015-2018

  De Veiligheidsstrategie 2015 -2018 is een bestuurlijke, strategische nota waarin onze 79 gemeenten, het OM en de politie kiezen voor betere samenwerking in de aanpak van drie thema's in het domein van sociale veiligheid. Zodat het effect groter zal zijn dan de afzonderlijke aanpakken.

  De Veiligheidsstrategie is gebaseerd op het veiligheidsbeeld 2013, de lokale prioriteiten volgens de Integrale Veiligheidsplannen van de 79 (tot voor kort 81) gemeenten en de nationale prioriteiten op basis van de nationale Gemeenschappelijke Veiligheidsagenda. De nota bevat ook uitgangspunten en randvoorwaarden voor het veiligheidsbeleid in Oost-Nederland. Een bestuurlijke commissie en een integrale ambtelijke werkgroep hebben de inhoudelijke uitwerking verzorgd.

  De nota is halverwege juni 2014 naar de 81 burgemeesters verstuurd, zodat zij de gemeenteraad konden consulteren en de zienswijzen van de raad kunnen doorgeven. Alle gemeenten hebben in het najaar ingestemd met de veiligheidsstrategie. De bestuurlijke commissie zorgt dat de aanpak op de drie thema’s begin 2015 wordt uitgewerkt en monitort de uitvoering.

  De Veiligheidsstrategie 2015-2018 vormt met het Meerjarenbeleid 2015-2018 een twee-eenheid.

  Aanpak

  In het voorjaar van 2015 vormen de partners zes expertgroepen, elk met een burgemeester als bestuurlijk trekker. Elke expertroep heeft de opdracht een aanpak vorm te geven die leidt tot het behalen van de genoemde doelstelling. Het gaat om woninginbraken, overlastgevende personen, hennep, informatievoorziening, Outlaw Motor Gangs en shortlistmethode Beke. Als politie zorgen we dat we deelnemen vanuit de districten, de diensten en de eenheidsstaf.

  Meerjarenbeleidsplan 2015-2018

  Als politie werken we aan veiligheid. Elke dag zijn er weer ongeplande klussen en andere verrassingen binnen het politiewerk. Maar daarin en daarnaast doen we ook veel werk dat past bij de georganiseerde aanpak van veiligheid, dat past bij het beleid dat lokaal is afgesproken of dat versterkt is door een regionale of landelijke aanpak.

  Voor de komende periode (2015-2018) hebben we als politie met de 79 (voorheen 81) gemeenten en het OM in onze eenheid opgeschreven op welke prioriteiten we ons focussen. Dit is verwoord in de Veiligheidsstrategie. Daarnaast hebben wij als politie ook opgeschreven welke diensten en producten onze partners van de politie mogen verwachten.

  Dit staat in het Meerjarenbeleidsplan. Hierin is opgenomen aan welke prioriteiten en afspraken wij werken (bijvoorbeeld landelijke prioriteiten en ketenbeheersafspraken). De uitgangspunten en randvoorwaarden voor beide documenten zijn gelijk. Samen vormen deze documenten een twee-eenheid en zijn ze richtinggevend voor de komende jaren voor ons als politie. In het najaar van 2014 is een vertaling gemaakt naar de jaarwerkplannen van basisteams en diensten.

  Proces totstandkoming

  Het Meerjarenbeleidsplan is onder regie van de Beleidsdriehoek in een korte tijd (vanaf het Bestuurscollege op 10 april 2014) tot stand gekomen.

  Vanuit de Eenheidsstaf is alle beschikbare informatie verzameld, diensthoofden, specialisten en ondersteuners geraadpleegd en de hoofdlijnen tot een meer gedetailleerd ontwerp uitgeschreven. Daarbij hebben we onze uitwerking inhoudelijk en in stijl laten aansluiten op de Veiligheidsstrategie waar dat mogelijk is.

  Het ontwerp Meerjarenbeleidsplan was eind mei gereed. Daarna volgde een schriftelijke reactieronde langs de leden van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG), de ambtelijke begeleidingsgroep Veiligheidsstrategie en de leden van het EMT politie. In het RVO van 11 juni is het definitieve ontwerp Meerjarenbeleidsplan vastgesteld.

  Vervolgens is eind juni het plan naar de 81 burgemeesters verzonden met de vraag om hun zienswijze. In het najaar hebben alle gemeenten laten weten dat zij instemmen met het beleidsplan. Regioburgemeester Hubert Bruls heeft alle gemeenten met een brief de vaststelling van het beleidsplan bevestigd.