Ga naar content

Snellere beoordeling en veilig vervoer voor verwarde personen

Laatste update:

Eindhoven - In de regio Eindhoven bestaat al geruime tijd de behoefte om het vervoer en de beoordeling van verwarde personen te verbeteren. Bij de politie komen veelvuldig noodmeldingen binnen waarbij verstoring van de openbare orde, of andere vormen van overlast, veroorzaakt worden door personen die mogelijk verward zijn. Voor deze mensen, bij wie vermoedelijk een psychiatrische aandoening een rol speelt, is een snelle en gerichte beoordeling essentieel.

Politie Oost-Brabant en GGzE starten vanaf medio februari met een pilot om gedurende drie maanden op zaterdagavond een rapid responder met psycholance in te zetten. Doel hiervan is te komen tot een snelle beoordeling en interventie op locatie en waar nodig het vervoer van deze kwetsbare mensen menswaardiger te maken en ze snel naar een geschikte locatie te brengen.

 

Psycholance

GGzE beschikt over een psycholance; een speciale ‘ambulance’ waarin verwarde personen veilig vervoerd kunnen worden zonder direct dwang- en drangmiddelen in te moeten zetten. Ook biedt dit voertuig meer keuzemogelijkheden voor de cliënt. De ervaringen die GGzE in de afgelopen maanden met de psycholance op eigen terrein heeft opgedaan zijn heel positief.

 

De pilot

Gedurende drie maanden wordt de rapid responder met psycholance ingezet op de zaterdagavond. De werkwijze is als volgt: Een politieagent, een psychiater en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige bemensen een onopvallende politieauto die het noodhulpteam van de politie volgt, een zogenaamde rapid responder. Als de situatie veilig is, kan dit team eventueel ter plaatse de beoordeling doen. De psycholance volgt op gepaste afstand en blijft standby om, indien nodig, de cliënt naar een geschikte locatie te vervoeren. De psycholance wordt bij inzet bemenst door een chauffeur (beveiliger GGzE), de sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de crisisdienst van GGzE en politie. Ook worden medewerkers van de meldkamer bij de politie bijgestaan door hulpverleners van GGzE om snel te kunnen inschatten of inzet van de rapid responder en psycholance noodzakelijk is. Deze intensivering van de samenwerking tussen politie en GGzE levert een bijdrage aan verbetering van zorg voor verwarde mensen en bevordert slagvaardig handelen van de hulpverleningsdiensten door bundeling van kennis en vaardigheden van betrokken medewerkers.

 

Evaluatie

Deze pilot past in de visie die in het landelijke ‘Plan van aanpak verwarde personen’ is vastgelegd. Na de proefperiode van drie maanden evalueren de betrokken partijen deze pilot. Op basis daarvan wordt gekeken of, en zo ja op welke wijze, deze manier van vervoer zal worden gecontinueerd.