Ga naar content

Radarcontroles zijn betrouwbaar

Laatste update:

Nederland - De Algemeen Christelijke Politiebond wil dat het korps per direct de radarcontroles met de Robot MultaRadar CT stopzet. De apparatuur zou onbetrouwbaar zijn. De korpsleiding weerlegt dit en wijst op de certificatie door het Nederlands Meetinstituut en de mogelijkheid tot handmatige correcties. Dat garandeert de betrouwbaarheid van apparatuur en werkwijze. De korpsleiding stopt dan ook niet met deze controles. Evenmin doen zich soortgelijke problemen voor bij vaste flitspalen.

Het besluit over het al dan niet inzetten van verkeerscontroles met behulp van radarapparatuur is op de eerste plaats geen aangelegenheid voor uitsluitend de politie. De politie stelt op basis van de actuele verkeerssituatie en ongevalsstatistieken in overleg met de wegbeheerder vast waar de behoefte aan verkeerscontroles het grootst is. Dit wordt vastgelegd in een projectplan dat door het Openbaar Ministerie wordt goedgekeurd.

Criteria

Iedere politiemedewerker die de Robot MultaRadar CT bedient, is opgeleid om deze radarapparatuur volgens de wettelijke voorschriften te installeren, beheren en gebruiken. Aan de hand van beoordelingscriteria kan de verbalisant overtredingsfoto’s analyseren om onjuiste snelheidsregistraties te filteren. De criteria daarvoor zijn:

• het overtredende voertuig bevindt zich in het beoordelingsgebied op de rijstrook die het fotoscript aangeeft;

• het overtredende voertuig rijdt in de richting die het fotoscript aangeeft;

• het overtredende voertuig heeft een logische snelheid.

Als een overtreding niet voldoet aan deze criteria, moet de verbalisant deze afkeuren en verwijderen.

Reflectie

In het geval dat twee in tegenovergestelde richting bewegende voertuigen zich exact op hetzelfde moment in de radarbundel bevinden, kan een niet-correcte meting ontstaan. De radar telt dan de twee voertuigsnelheden bij elkaar op. Zo’n meervoudige meting komt doordat de achterkant van sommige voertuigen soms reflecteert. Op basis van de beoordelingscriteria dient de verbalisant zulke metingen te onderscheppen. Het fotoscript geeft namelijk een onjuiste rijstrookindicatie weer. In de praktijk komt reflectie zelden voor.

Nederlands Meetinstituut

De Robot MultaRadar CT is gegarandeerd betrouwbaar. Het Nederlands Meetinstituut (NMi) toetst en certificeert namelijk alle facetten van dit systeem. Het behoort tot de taken van het NMi om toezicht te houden op naleving van de Metrologiewet, die sinds 2006 de IJkwet vervangt. Daarbij gaat het vooral om het controleren van meetsystemen die gebruikt worden bij overdracht van eigendom, zoals benzinepompen en weegschalen, maar ook van meetapparatuur voor het bepalen van een boete, zoals snelheidsmeters en ademtestapparatuur van de politie. Het NMi toetst of zulke systemen nauwkeurig, reproduceerbaar, fraudebestendig en controleerbaar zijn.

Mensenwerk

Samen met leverancier Robot Nederland werkte het korps in het kader van regulier onderhoud al wel aan een upgrade van de herkenningssoftware. Daarmee krijgen politiemedewerkers nog betere ondersteuning bij het beoordelen van overtredingen en foto’s, wat de kans op fouten verder verkleint. Maar ook bij het gebruik van de meest geavanceerde apparatuur geldt dat het mensenwerk betreft. De politie blijft in de tussentijd doorwerken met de bewuste radarapparatuur. De NMi-certificering waarborgt immers de betrouwbaarheid van het Robot MultaRadar CT-systeem en verbalisanten kunnen de uitkomsten controleren.

Beroep

 

In tegenstelling tot het beeld dat in de media wordt opgeroepen, zijn de radarwaarnemers van de politie gedegen opgeleid en zeer goed op de hoogte van het fenomeen reflectie. Ook weten zij wat zij moeten doen als het radarsysteem een dergelijke foto produceert. In verreweg de meeste gevallen waarbij sprake is van reflectie, kan de radarwaarnemer deze foto verwijderen. Mocht dit onverhoopt in een individueel geval niet zijn gebeurd, dan is de betrokken bestuurder te allen tijde in de gelegenheid om contact op te nemen met de politie die een evident onjuiste meting dan wel zaak kan seponeren.