Ga naar content

Update in laatste alinea: Rapportages criminaliteit en vreemdelingen

Laatste update:

Nederland - De politie heeft haar rapportages over criminaliteit en vreemdelingen openbaar gemaakt. Aanleiding voor het vrijgeven was een verzoek van De Telegraaf op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Detailopname surveillancewagen

De krant signaleerde een stijging van criminaliteit door economische vluchtelingen uit zogeheten veilige landen (de landen waar geen dreiging bestaat). De Telegraaf vroeg de politie daarom om cijfers over politieoptredens in 2016, uitgesplitst naar maand, verblijfsstatus van de betrokkenen en het soort delict waar mensen van werden verdacht. Het WOB-verzoek kwam in februari, maar gegevens werden toen niet verstrekt. ‘Het  WOB-verzoek is destijds  beperkt geïnterpreteerd. De politie registreert bij aanhouding niet de verblijfsstatus van betrokkenen', zegt portefeuillehouder vreemdelingen en migratiecriminaliteit Paul van Musscher.

Rapporten

Na nieuwe weging van het WOB-verzoek is besloten de rapportages openbaar te maken. Het gaat om monitorberichten Handhaving en Toezicht uit 2015 en 2016 van het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK), weekoverzichten over incidenten met asielzoekers uit veilige landen in de periode 28 november - 19 december 2016 (opgesteld door de Dienst Regionale Informatie Organisatie van de Eenheid Den Haag) en het rapport “Probleemverkenning Asielzoekers afkomstig uit veilige landen” uit november 2016 van de Taskforce Vreemdelingen.

Monitor

De monitorberichten van het NVIK zijn bedoeld voor de instanties die zich met handhaving en toezicht bezighouden, zoals de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op deze manier beschikken deze ketenpartners over dezelfde informatie. Paul van Musscher: ‘Het monitorbericht kwam tot stand door gegevens uit verschillende politie- en partnersystemen aan elkaar te koppelen. Op die manier is het mogelijk om een verdachte aan zijn of haar verblijfsstatus te koppelen. De monitor zegt iets over trends. Het is een cijfermatig overzicht.’

Weekoverzichten

In Duitsland zijn rond de jaarwisseling van 2015/2016 problemen geweest met vluchtelingen. Daarnaast waren er vooral in de Eenheid Noord-Nederland signalen over overlast en criminaliteit.
Om problemen in kaart te brengen, zijn eind 2016 drie weekoverzichten gemaakt. Daarin stonden incidenten beschreven met asielzoekers uit veilige landen. De overzichten zijn bedoeld om politie en ketenpartners op een gedegen manier eventuele maatregelen te laten nemen. Voorbeelden van die maatregelen zijn gebiedsverboden en meldplichten voor een aantal asielzoekers rond oud en nieuw.

Probleemverkenning

De Taskforce Vreemdelingen en Migratiecriminaliteit leverde medio november 2016 de Probleemverkenning op. ‘Dit document is bedoeld om het probleem van veilige landers die misbruik maken van de asielprocedure inzichtelijk te maken'. zegt Paul van Musscher. ‘Er waren signalen dat bepaalde groepen asielzoekers de asielprocedure mogelijk misbruikten. Mensen uit veilige landen deden een asielaanvraag, terwijl ze geen kans maakten op een verblijfsstatus.'

Signalen

Er waren signalen dat bepaalde groepen asielzoekers de asielprocedure mogelijk misbruikten. Mensen uit veilige landen deden een asielaanvraag terwijl ze geen kans maakten op een verblijfsstatus omdat ze niet uit een onveilig gebied kwamen. Opvallend is dat juist deze groepen voor relatief veel overlast en criminaliteit zorgen. Dit document is een probleemverkenning van deze signalen en een analyse van landelijke data over verdachte asielzoekers, waarbij gekeken wordt naar overlast en criminaliteit door asielzoekers uit veilige herkomstlanden. Daarnaast biedt deze probleemverkenning een aantal mogelijke oplossingsrichtingen voor de aanpak van de onderliggende problematiek. De analyses zijn afkomstig van ketenpartners, komen voort uit gesprekken met experts en zijn tot stand gekomen door koppeling van data uit BVH (Basisvoorziening Handhaving) en PSH-V (Politie Suite Handhaving Vreemdelingen). De politie heeft in transparantie (intern en in de keten) direct ingespeeld op de situatie.
De signalen hebben geleid tot overleg in de asielketen en de vorming van een integrale aanpak. Daar heeft de staatssecretaris destijds ook over bericht (brief aan de kamer).

Mogelijke oplossingen

In de verkenning is ook gekeken naar mogelijke oplossingen die helpen bij de aanpak van de problemen. Deze voorstellen gaan onder meer over het ontmoedigen van mensen die geen kans maken op een verblijfsstatus in Nederland.

Update: Vanaf week 33, met uitzondering van het weekbericht van week 34, zijn abusievelijk in tabel 4.11 de geregistreerde vreemdelingen getoond in plaats van de geregistreerde asielzoekers.