Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Daling aangiften Zeeland-West-Brabant zet verder door in 2017

Laatst gewijzigd op:

Tilburg - De geregistreerde criminaliteit in de eenheid Zeeland-West-Brabant daalde in 2017. Dat blijkt uit de jaarcijfers van 2017. Naast een forse afname van woninginbraken, overvallen en geweldsincidenten, dalen ook de diefstallen van auto’s en bedrijfsinbraken. Anderzijds is er een flinke toename in moord- en doodslagzaken. Ook straatroven en zedendelicten laten een stijging zien. Veel politiecapaciteit ging naar de aanpak van ondermijning. Het optreden hierin als één overheid werpt vruchten af.

Ondermijning

Politiechef Hanneke Ekelmans: “De integrale aanpak van ondermijning door intensieve samenwerking tussen meerdere overheidspartners verloopt goed en dat levert ook successen op. Maar de wereld van de ondermijning is omvangrijk en weerbarstig en de grote inspanningen van dit moment zullen we de komende jaren verder intensiveren. De focus ligt op de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit, hennepteelt en de vervaardiging van synthetische drugs. Grote criminelen die zich onaantastbaar waanden werden het afgelopen jaar succesvol aangepakt, criminele netwerken werden overhoop gehaald. De criminele motorclubs (OMG’s) lijden merkbaar onder de grote aandacht en de acties van politie en andere overheidspartners.”

Wekelijks vonden invallen en andere interventies plaats, waarbij illegale goederen zoals drugs en wapens in beslag werden genomen, personen werden aangehouden, vergunningen werden ingetrokken, panden werden gesloten en soms grote hoeveelheden geld in beslag genomen. Naast vele onderzoeken tegen individuele en groepen criminelen, gingen 77 onderzoeken tegen grote criminele samenwerkingsverbanden van start. 

Moord en doodslag

In 2017 waren 16 slachtoffers te betreuren als gevolg van moord en doodslag. Het aantal in 2016 kwam op 9. In 7 zaken ontdekte de politie een directe link van het slachtoffer met criminaliteit en in de meeste gevallen werden vuurwapens gebruikt. Onder meer was er sprake van een ripdeal en een liquidatie. De zaken van de overige 9 slachtoffers speelden zich af in de relationele sfeer of anderszins. Diverse zaken zijn opgelost, een aantal onderzoeken naar deze misdrijven loopt nog. 

Hennep en synthetische drugs

In 2017 werden in Zeeland-West-Brabant 532 hennepkwekerijen geruimd. In 2016 waren dat er 673. Totaal werden 82.166 planten en 87.989 stekken geruimd. Dat is een rechtstreeks gevolg van de focus van de overheid. Het aanpakken van stekken is effectief, omdat dit het opzetten van nieuwe kwekerijen bemoeilijkt. Ook is een toename te zien van labs en opslaglocaties voor synthetische drugs. Met name door een veranderende aanpak werden 13 drugslabs en 23 opslaglocaties opgerold (2016: 7 en 14). Het aantal dumpingen bleef gelijk. De politie besteedt veel aandacht aan de aanpak van hennekwekerijen en synthetische drugs, omdat met deze vorm van criminaliteit veel geld wordt verdiend, dat terecht komt in de reguliere economie. Bovendien ontstaan vaak onacceptabele situaties, zoals brandgevaar. In het afgelopen jaar zijn diverse branden terug te voeren op hennepkwekerijen. Bij een drugslab in Kaatsheuvel vielen twee doden. In deze wereld is sprake van fors en veelal ernstig onderling geweld.

Politiechef Hanneke Ekelmans: “De samenleving en overheid moeten samen optrekken tegen deze vorm van misdaad. Bij de aanpak doen we steeds vaker en krachtiger een appel op inwoners om de politie te bellen als er sprake is of lijkt van criminele activiteiten. Wij willen graag samen met de samenleving ons actief en krachtig verzetten tegen ondermijnende criminaliteit. Iedereen heeft last van deze criminaliteit. Als inwoners aarzelen om te bellen, omdat ze bang zijn dat hun naam wellicht bij de criminelen bekend wordt, dan vraagt de politie nadrukkelijk om Meld Misdaad Anoniem (0800 7000) te bellen. Uiteraard geldt de oproep aan burgers om goed op te letten, sneller te bellen en informatie te delen ook voor bedrijven en organisaties.”

Woninginbraken, overvallen en straatroven

De inzet op woninginbraken, overvallen en straatroof heeft afgelopen jaar wederom hoge prioriteit gehad en daarbij is waar mogelijk samengewerkt met burgers, gemeenten en Openbaar Ministerie. Het aantal buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen blijft toenemen. De oplettendheid van de burger is een cruciale succesfactor. Bij het minste onraad moet de burger wat de politie betreft direct 112 bellen.

Woninginbraken

De woninginbraken namen opnieuw af met 4% naar 3530 (3671in 2016). Bij ongeveer 28% van de woninginbraken bleef het bij een poging. Op papier werd bijna 10% van de woninginbraken opgehelderd. In werkelijkheid loste de politie er veel meer op. Vaak daalt het aantal woninginbraken in een buurt direct fors na één aanhouding, terwijl de politie toch maar 1 of 2 inbraken kan bewijzen, want zwijgen blijkt een belangrijke kwaliteit van woninginbrekers te zijn. Uit de cijfers blijkt ook dat woningen die zijn voorzien van een Keurmerk Veilig Wonen niet of nauwelijks worden bezocht door inbrekers. 

Overvallen

De overvallen vertoonden afgelopen jaar een afname van 23%. In 2017 kwam de teller op 71 overvallen terwijl er in 2016 nog sprake was van 92. De helft van alle overvallen werd tot nu toe al opgelost en er lopen nog diverse onderzoeken wat ongetwijfeld nog tot meer opheldering zal leiden. Steeds vaker en sneller worden burgers via Burgernet geattendeerd op een overval. Diverse keren heeft dat geleid tot aanhouding op heterdaad van de verdachten. 

Straatroven

Het aantal straatroven is gestegen met 18%, naar 199. Van de straatroven werd 30% opgelost. 

Geweldszaken

Het aantal geweldsdelicten (openlijke geweldpleging, bedreiging en mishandeling) daalde met 10% naar 6655 (7358 in 2016). Het geweld in de horeca en rond evenementen lijkt geleidelijk iets af te nemen. Bij 64% van de geweldsdelicten heeft de politie een verdachte aangehouden.

Overige delicten

Ook bij andere delictsoorten is sprake van een daling van het aantal aangiften. Inbraken in auto's daalt licht naar 6447 (2016: 6567). Bedrijfsinbraken dalen met 15% van 2455 naar 2071. Het aantal brom- en fietsdiefstallen komt op 7587 en daalt met bijna 20%. Dat geldt ook voor de autodiefstallen, die met ruim 20% afnamen naar 641. 

Daling aangiftes

Het totaal aantal aangiftes daalde met bijna 9000 zaken (12%) en komt daarmee op 64549. Burgers doen daarbij in bijna de helft van alle zaken aangifte via internet.

Politiechef Hanneke Ekelmans: “We boeken successen. Soms wordt gemeld dat de daling van de criminaliteit het gevolg is van verminderde aangifte-bereidheid van burgers. Dat is echter onjuist. Onderzoek toont aan dat de aangiftebereidheid op de klassieke criminaliteit stabiel is. Wel speelt zich steeds meer criminaliteit af in de digitale wereld en de aangiftebereidheid rondom die incidenten is laag.” 

Verkeersongevallen

Het aantal dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen is afgenomen. In 2017 waren er 56 dodelijke slachtoffers te betreuren en dat is een daling ten opzichte van 2016, toen dat aantal 75 bedroeg. Opvallend daarbij is dat bij 22 incidenten de bestuurder de controle over het voertuig verloor. Bij 13 incidenten waren slachtoffer s ouder dan 65 betrokken zowel als fietser en voetganger. Het aantal eenzijdige aanrijdingen bedroeg 17. Het aantal verkeersgewonden daalt licht in 2017 met 1073 (2016:1114).

Politiechef Ekelmans: “Ondanks de daling van het aantal verkeersslachtoffers, zullen we in 2018 onze verkeershandhaving intensiveren. Aandachtspunten daarbij zijn het gebruik van de telefoon tijdens het rijden, snelheid, rood licht en alcohol. Deze zaken verdienen een hoge prioriteit omdat het gaat om incidenten waarbij de bestuurder zelf een bewuste keuze maakt, die verstrekkende gevolgen kan hebben.”

2018

Ekelmans kijkt vooruit naar 2018: “Een van de aandachtspunten voor de overheid en dus ook voor de politie is het betrekken van burgers, bedrijven en organisaties bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Alleen zo kunnen we met elkaar de ondermijning echt terugdringen. Inwoners bedrijven en organisaties kunnen en mogen niet wegkijken. Ieder hoort zijn verantwoordelijkheid te nemen en de wil en de moed te hebben om zaken te melden die verdacht zijn. De overheid en ook de politie gaat meer investeren in het vergroten van de publiek-private samenwerking. Ruime mogelijkheden tot het delen van informatie tussen deze partijen is een voorwaarde voor succes en daar kan zeker nog winst geboekt worden. Cybercrime en criminaliteit in een digitale omgeving vragen van de politie om forse investeringen en inspanningen. Ook in onze eenheid zetten we hier meer op in, onder andere door het team wat daarmee bezig is te versterken.”