Ga naar content

Aantal strafontslagen blijft nagenoeg gelijk

Laatste update:

Nederland - Het aantal (voorwaardelijke) strafontslagen bij de politie is de afgelopen drie jaar ongeveer gelijk gebleven. Dat blijkt uit cijfers die de politie vandaag publiceert. Omdat de politie transparant wil zijn over het aantal integriteitsschendingen, publiceert zij daar regelmatig over. Onlangs kondigde de politie aan vanaf 2020 uitgebreider over integriteitsschendingen te zullen rapporteren en publiceerde cijfers over integriteitschendingen binnen het korps die niet direct tot ontslag hebben geleid, maar tot andere vorm van strafoplegging (conform artikel 77 van het BARP). Voortaan wordt er in de jaarverantwoording zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de Registratie integriteitsschendingen openbaar bestuur en politie.

Detailopname surveillancewagen

Integer handelen

Integriteit is een van de kernwaarden van de politie. Burgers mogen verwachten dat de politie integer is en handelt. Het geweldsmonopolie, de handhaving van regels en de mogelijkheid om mensen hun vrijheid te ontnemen, scheppen die extra verantwoordelijkheid. De politie en haar medewerkers moeten het goede voorbeeld geven. Signalen van integriteitsschendingen door politiemensen worden altijd onderzocht. Voor politiemensen die misbruik maken van hun positie en over de schreef gaan, is geen plaats in de organisatie. De politie moet betrouwbaar zijn en is open en transparant op momenten dat er sprake is van zulke schendingen. De politie brengt zelf zaken naar buiten en volgt daarbij een vastgesteld protocol.

Integriteitsschendingen leidend tot strafontslag

In lijn met het voornemen om vanaf 2020 voortaan per categorie te rapporteren en naar aanleiding van verzoeken van NOS en RTL, maakt de politie vandaag de integriteitsschendingen leidend tot (voorwaardelijk) strafontslag over de jaren 2016, 2017 en 2018 openbaar. De politie meldde het totaal aantal (voorwaardelijke) strafontslagen plus de top drie categorieën voorgaande jaren al in de jaarverantwoording. Ook in losse berichtgeving publiceerde de politie over het aantal integriteitsschendingen en over oriënterende, disciplinaire en strafrechtelijke onderzoeken die de politie start.

 

 

Aantal disciplinaire ontslagmaatregelen per categorie per jaar

Categorieën integriteitsschending

2016

2017

2018

Diefstal/verduistering (in dienstbetrekking)

8

6

2

Lekken, misbruiken en/of achterhouden van informatie

18

16

28

Misbruik geweldsbevoegdheid

1

5

1

Misbruik Positie

2

3

3

Misbruik procedures en dienstmiddelen

11

14

7

Normovertreding in privésfeer

55

41

51

Ongewenste nevenactiviteiten en belangenverstrengeling

1

1

6

Ongewenste omgangsvormen (in diensttijd)

7

8

10

Overtreding interne regels

17

22

15

Valsheid in geschrifte / fraude

10

8

11

Eindtotaal

130

124

134

 

(On)voorwaardelijke strafontslagen bij de politie

2016

2017

2018

Onvoorwaardelijk ontslag

70

48

67

Voorwaardelijk ontslag

60

76

67

Totaal

130

124

134

 

Noot bij de cijfers

Uit de cijfers blijkt dat het totaal aantal (voorwaardelijke) strafontslagen over 2016, 2017 en 2018 nagenoeg gelijk is gebleven. Wel zit er een verschil in de cijfers ten opzichte van eerdere cijfers in de jaarverantwoording. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

De cijfers worden op basis van alle verschillende registraties in de (13) eenheden handmatig uit het systeem gegenereerd. In 2016 en 2017 werd geteld op basis van de in die jaren behandelde voornemens. In 2018 is er handmatig een actie verricht om alle besluitdata bij de voornemens te zoeken. Verschil in aantallen is (deels) gelegen in niet direct na afhandeling/besluitvorming registeren. De jaarverantwoording wordt vaak een paar maanden na de afsluiting van een jaar gedaan en mutaties die door onze medewerkers na dit moment worden gedaan, worden dan niet meer meegenomen.

De politie werkt hard aan een uniforme landelijke registratie van integriteitsschendingen. Over 2019 zijn een aantal maatregelen genomen waardoor de in de toekomst politie sneller en accurater cijfers moet kunnen aanleveren. Ook zijn er afspraken gemaakt over uniform toepasbare definities, ten behoeve van het nieuwe registratiesysteem, hetgeen eveneens zal bijdragen aan betrouwbare rapportages voor de toekomst.