Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Onderzoek Politieacademie: ‘Agent lekt uit onoplettendheid'

Gepubliceerd op:

Den Haag - Vandaag werd het onderzoek van de Politieacademie naar lekken van vertrouwelijke politie informatie openbaar. De belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn dat onoplettendheid in de alledaagse politiepraktijk in de meeste gevallen de oorzaak is van het lekken van vertrouwelijke politie-informatie en dat slechts in een beperkt aantal gevallen de gelekte informatie bedoeld is voor criminelen. Gerichte georganiseerde criminele infiltratie lijkt een schaars fenomeen. Deze conclusies werden eerder al gedeeld op politie.nl. Korpschef Erik Akerboom heeft een vervolgonderzoek aangekondigd.

Onderzoek naar lekken

Steekproef

Op verzoek van korpschef Erik Akerboom spitten onderzoekers van de academie de afgelopen twee jaar 761 dossiers door die in 2015 en 2016 zijn opgesteld na signalen over lekkende politiemensen. De korpschef gaf eind 2016 opdracht tot het onderzoek om inzicht te krijgen in de aard, omvang en ernst van dit fenomeen. Ook wil de korpschef meer inzicht in de drijfveren van politiemensen die vertrouwelijke informatie delen. Op basis daarvan wil de korpschef het oneigenlijk gebruik van politie-informatie verder terugdringen.
 

Conclusies onderzoek naar aard en omvang

Jaarlijks komen er 400 signalen binnen van mogelijke schendingen van vertrouwelijke informatie door politiemensen. Uit dit onderzoek van de Politieacademie blijkt nu dat in een derde van deze zaken daadwerkelijk sprake was van lekken. Vaak blijkt het lekken van vertrouwelijke politie-informatie voort te komen uit onoplettendheid in de alledaagse, uitvoerende politiepraktijk, zo concluderen de onderzoekers. In een beperkt aantal gevallen komt de gelekte informatie bedoeld of onbedoeld criminaliteit ten goede. Volgens de onderzoekers geven de bevindingen geen aanleiding te denken dat georganiseerde misdaad haar houding tegenover de politie/de overheid zou hebben gewijzigd, in die zin dat sprake is van pogingen tot (georganiseerde) infiltratie. De omvang van het probleem lijkt volgens de onderzoekers derhalve beperkt. Uit het onderzoek van de Politieacademie blijkt tot slot dat er geen oververtegenwoordiging is van lekken door medewerkers met een migratie achtergrond.

Reactie korpschef

Korpschef Erik Akerboom bedankt de onderzoekers voor hun rapport: ‘Integriteit is de basis van goed politiewerk. Burgers mogen van ons verwachten dat we integer en zorgvuldig zijn. Politiemedewerkers hebben een voorbeeldfunctie en zijn gehouden aan een hogere standaard. Maar politiewerk is ook mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Fouten en integriteitsschendingen zijn daarom niet voor honderd procent te voorkomen. Daar zijn we als korps en als collega’s onderling alert op. Van fouten moeten we leren en plichtsverzuim heeft gevolgen. Ik heb vertrouwen in al onze mensen. Ongeacht iemands afkomst of voorkeur.  Totdat wie dan ook dat vertrouwen beschaamt.’

Vervolg

Naar aanleiding van dit onderzoek neemt de korpschef een aantal maatregelen. Akerboom: ‘Ik heb inmiddels opdracht gegeven voor vervolgonderzoek naar de drijfveren van politiebeambten die vertrouwelijke informatie delen. Waarom doen collega’s dit? Dat wil ik weten. Uit dit onderzoek blijkt dat politiemensen soms de fout in gaan door onoplettendheid. Daar kunnen we samen iets aan doen. De onderzoekers adviseren voortgezet preventief optreden door middel van training en voorlichting. Ik ben dat met ze eens. Dit voorjaar starten we met een nieuwe bewustwordingscampagne. Die moet ons helpen en weerbaarder maken. De onderzoekers hebben ook aangegeven dat zij niet op al hun vragen antwoord hebben kunnen vinden. Ik zal hen vragen op welke punten die interne registratie verbeterd kan worden. Er komt een review op het proces van interne onderzoeken. Die opdracht omvat ook de registratie van onderzoeken.

Lees hier de volledige reactie van de korpsleiding en hier het hele onderzoek.