Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Onderzoek politie: Vertrouwen burger in politie stijgt

Gepubliceerd op:

Den Haag - De politie doet regelmatig onderzoek naar hoe de samenleving en de eigen medewerkers tegen de politie aankijken. De politie wil dan bijvoorbeeld weten of mensen de politie vertrouwen, of dat vertrouwen toe- of afneemt en waarom, hoe de reputatie is onder groepen in de samenleving en hoe men vindt dat de politie het doet op onderwerpen als integriteit. Van die onderzoeken wil de politie leren, bijvoorbeeld door onze dienstverlening en communicatie te verbeteren, of door gerichte maatregelen te nemen om het vertrouwen in onze organisatie te vergroten. De legitimiteit van de politie staat of valt namelijk bij het vertrouwen dat mensen in ons hebben.

Politie-embleem

Recent heeft de politie opnieuw reputatieonderzoek gedaan onder burgers en eigen medewerkers. Uit de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018 blijkt dat het vertrouwen van burgers in de politie verder is gestegen, in een periode dat de druk op het korps juist is toegenomen (o.a. spoedmeldingen, personen verward gedrag). Dat is een groot compliment aan politiemensen. 2571 burgers zijn gevraagd naar wat zij vinden van de politie. Respondenten geven aan dat zij ‘hoog vertrouwen in het karakter en de dienstbaarheid van agenten en politiemedewerkers’ hebben. De politie scoort hoog op de kernwaarde moedig en op de hulp die agenten bieden in noodsituaties. Respondenten vinden dat de politie de juiste dingen doet en Nederland veiliger maakt. Verbeterpunten, alhoewel positiever beoordeeld, zijn er natuurlijk ook. De zichtbaarheid in de wijk, het serieus nemen van kritiek, de dienstverlening en rechtvaardigheid in optreden zouden beter kunnen.

Politiemensen trots op vak, kritisch op organisatie

Opvallend is dat burgers het vertrouwen dat zij hebben in en de reputatie van de politie hoger lijken te waarderen dan politiemensen zelf. Politiemensen zijn kritischer. Ze zijn trots op het vak, maar kritisch op de organisatie. Moedig en behulpzaam worden door politiecollega’s als positief beoordeeld. Onderwerpen die lager beoordeeld worden zijn werkgeverschap, ICT en leiderschap. Uit de monitor blijkt verder dat politiemedewerkers net als burgers zelf ook sterk scoren op resultaat. ‘De politie draagt bij aan een veiliger Nederland’ en ‘De politie beschermt burgers’ scoren hoog onder politiemensen. Tot slot vinden medewerkers dat de politie kritiek meer serieus zou moeten nemen, opener zou moeten zijn voor vragen en zichtbaarder zou moeten zijn in de wijken.

Analyse onderzoeken

De uitkomsten van de Vertrouwens- en Reputatiemonitor 2018 passen binnen de onderzoeken die de politie de afgelopen jaren onder burgers en eigen medewerkers heeft gedaan of laten doen – zie inzet voor een overzicht. De metingen vonden plaats in de context van de cao-onderhandelingen. Dit heeft mogelijk effect gehad op de uitslagen. Toch zijn ze heel goed bruikbaar. De uitkomsten van dit en de eerdere onderzoeken worden door iedere geleding in het korps gebruikt om tussentijds bij te sturen, de diensteverlening verder te optimaliseren en ons als organisatie steeds verder te verbeteren. De bevindingen en adviezen uit dit soort onderzoeken zijn daarvoor belangrijk en worden serieus genomen. Door er gevolg aan te geven helpen ze ons om een betere politie te worden en onze mensen op een zo goed mogelijk manier te ondersteunen en te helpen bij hun mooie, maar ook vaak moeilijke werk.

Reactie korpschef

Korpschef Erik Akerboom is blij met het stijgende vertrouwen van de samenleving in de politie: ‘Het is mooi dat burgers veel vertrouwen in ons hebben. Dat is belangrijk bij de taak waar wij als politie voor staan. Een groot vertrouwen zorgt ervoor dat mensen de politie willen bijstaan in bijvoorbeeld een noodsituatie. Dat ze informatie willen delen, en bereid zijn meldingen en aangiftes doen. Het vertrouwen dat mensen in ons hebben is vooral de verdienste van iedere collega op straat. Zij moeten hun werk met de waardering kunnen doen, die zij verdienen.’

Akerboom wil het vertrouwen van de eigen mensen in de organisatie verbeteren: ‘Onze mensen zelf zijn kritischer. Dat signaal is met alle veranderingen de afgelopen jaren in de organisatie niet nieuw en nemen we serieus. We vragen veel van mensen in een organisatie die soms log is en waarbinnen afstanden nog te groot zijn. Nabijheid, naar elkaar omkijken en de menselijke maat is belangrijk voor de hele leiding binnen de politie, want het moet echt beter. Daar wil ik graag samen met de bonden en de medezeggenschapsraad in voor gaan. Dat doen we onder andere door de afspraken die we hebben gemaakt in de nieuwe cao uit te voeren. Dat moet helpen om bijvoorbeeld de werkdruk te verlagen, loopbaanperspectieven te verbeteren en betere zorg en ondersteuning te verlenen aan collega’s die het moeilijk hebben.’

Cao-afspraken

Bij de uitwerking van alle - meer dan vijftig - afspraken die in de cao staan, werken het korps, de bonden, de COR en het ministerie nauw samen, met een duidelijke focus op vijf thema’s:

 1. capaciteit en inzetbaarheid,
 2. kwaliteit en loopbaanperspectieven,
 3. veilig en gezond werken en duurzame inzetbaarheid,
 4. rechtspositie,
 5. georganiseerd overleg en arbeidsverhoudingen.

Direct na ondertekening van de cao zijn deze werkgroepen aan de slag gegaan op deze thema’s die met elkaar afspraken hebben gemaakt over de uit te werken onderdelen, de te verwachten resultaten en de planning. Daarnaast hebben de korpsleiding, bonden en COR het Strategisch Beraad opgestart om de uitvoering van de afspraken in de bijlage bij de CAO met de titel “Samen werken aan een betere Politieorganisatie” te bespreken.

Eerdere onderzoeken  naar vertrouwen en reputatie onder burgers

 • Vertrouwen in de politie: trends en verklaringen (2013)
 • Vertrouwen- & reputatiemonitor (2015 & 2018)
 • 100% vertrouwen in de politie
 • Tweejaarlijkse veiligheidsmonitor
 • Doorlopend European Social Survey en Eurobarometer
 • ‘The police, the public and the pursuit of trust. A cross-national, dynamic study of trust in the police and police-trust-building strategies’ (2018)

Onderzoek naar vertrouwen en reputatie onder medewerkers

 • ‘Politiecultuur in beweging; actiegericht onderzoek naar de cultuur van de nationale politie’ (2016)
 • ‘Werkbelasting en baantevredenheid bij de politie’ (2018)
 • Basisteams in de nationale politie (2016)
 • Evaluatie politewet 2012: door ontwikkelen en verbeteren (2018)
 • Doorlopend medewerkers monitoren (2018)

Kijk hier voor een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de Vertrouwen- en reputatiemonitor 2018.

De volledige Vertrouwen- en reputatiemonitor 2018 is hier na te lezen.