Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Aantal loonsancties gedaald

Gepubliceerd op:
Nederland

De eerste resultaten van het actief inzetten op het afronden van langlopende verzuimdossiers worden langzaam zichtbaar. Het aantal verplichte doorbetalingen, ook wel loonsancties genoemd, dat uitkeringsinstantie UWV de politie over 2019 heeft opgelegd was 170. In vergelijking met het jaar 2018 is dat een daling toen de politie nog tot 198 loondoorbetalingen werd verplicht.

Politie-embleem

De uitkeringsinstantie legt dit soort sancties op als een werkgever volgens het UWV niet voldoet aan de verplichtingen die horen bij een re-integratie van een langdurig zieke medewerker. Het UWV kan de werkgever verplichten om maximaal één jaar het loon van de medewerker door te betalen. Die periode wordt eerder beëindigd, zodra de tekortkomingen in het verzuimdossier zijn hersteld.

Aanpak verzuim

De afgelopen jaren zijn door de politie verschillende maatregelen genomen om het aantal verplichte loondoorbetalingen te verminderen. Zo werd een landelijk plan van aanpak op het gebied van verzuim opgesteld. Dit plan richt zich op leidinggevenden, maar maakt ook medewerkers bewust van hun eigen verantwoordelijkheid als het om re-integreren gaat. Verder draait er een landelijk project dat ondersteuning biedt bij de afronding van langlopende verzuimdossiers en worden coaches ingezet om collega’s te re-integreren in ander passend werk. 

Er zijn verschillende soorten loonsancties. In 48 gevallen was sprake van administratieve loonsancties, bijvoorbeeld omdat aanvraagtermijnen waren overschreden of omdat het dossier onvolledig was aangeleverd bij het UWV. Er mist dan bijvoorbeeld een plan van aanpak (door de leidinggevende opgesteld) of een actueel oordeel van de bedrijfsarts.

Naar passend werk

Het aantal verplichte loondoorbetalingen op inhoudelijke gronden bedroeg vorig jaar 122. In die gevallen oordeelde het UWV dat de werkgever zich onvoldoende had ingespannen om passend werk te vinden binnen de organisatie dan wel te laat had gekeken naar andere mogelijkheden voor passend werk buiten de organisatie. In de eenheden nemen de herplaatsingscommissies besluiten over plaatsing in een andere passende functies. Hiervoor verrichten onder anderen de arbeidsdeskundige en de mobiliteitsadviseur het vooronderzoek.

In 2018 kostten de verplichte loondoorbetalingen de politie naar schatting 3 miljoen euro. Door de daling van het aantal loondoorbetalingen komt de schatting voor 2019 uit op 2,5 miljoen euro.