Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Inspectie rondt onderzoek naar CTER-cluster af

Laatst gewijzigd op:

Driebergen - Het CTER-cluster is in staat om aan een concrete, gekende dreiging het hoofd te bieden en daarbij effectief op te treden, maar voert haar proactieve rol, zoals het verkrijgen van inzicht in fenomenen, samenwerkingsverbanden en netwerken, niet volledig uit. Dat is de hoofdconclusie uit het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Minister Grapperhaus verzocht de Inspectie begin 2021 om een oriënterend onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de taakuitvoering van het cluster Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Aanleiding daarvan waren signalen van mogelijke misstanden. Deze oriëntatie leidde tot het onderzoek dat op 19 oktober jongstleden werd afgerond.

Logo op uniformjassen

Het CTER-cluster is in 2017 onder grote druk opgericht en vanaf dat moment zijn goede resultaten geboekt bij het aanhouden van verdachten en het vormgeven van strafdossiers. ‘Een bevestiging dat de medewerkers van het cluster hun vak verstaan en daar kunnen wij met elkaar trots op zijn’, zegt Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid en tevens portefeuillehouder CTER. ‘Er is geen twijfel over het nut van het cluster.’

De Inspectie stelt vast dat vanaf de oprichting van het cluster overeenstemming bestaat over het doel van het cluster: het voorkomen van aanslagen. Maar hoe dat gemeenschappelijke doel bereikt moet worden, is voor medewerkers in het cluster niet duidelijk genoeg en dit leidt intern tot conflicten en spanning in de samenwerking.

Hierdoor wordt de proactieve rol, namelijk het verkrijgen van inzicht in fenomenen, samenwerkingsverbanden en netwerken, onvolledig uitgevoerd. Binnen het cluster moet daarom gewerkt worden aan een gemeenschappelijke opvatting over rollen, verantwoordelijkheden en hoe de taken het beste uitgevoerd kunnen worden.

Van den Berg: ‘In het rapport komt naar voren dat er een grote druk werd ervaren binnen het cluster en dat er niet voldoende aandacht is geweest voor het welbevinden van onze collega’s. Alleen binnen een omgeving waar iedereen zijn rol en taak kent en dit in goede harmonie kan uitvoeren, kan het cluster optimaal presteren. Respect voor onderlinge verschillen in expertise en kennis van elkaars werk is daarvoor een belangrijke basis en essentieel binnen dit cluster, waar juist onze verschillen het verschil maken. Daar moeten wij op investeren. Een prettige werkomgeving en een duidelijke taakopdracht moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn.’

Wij weten wat ons te doen staat

De stappen naar verbetering worden onder meer in het verbeterprogramma van de Landelijke Eenheid opgepakt. Er is onder meer aandacht voor problematiek rond de taakverantwoordelijkheid en de span of control van leidinggevenden. De inspectie stelt vast dat deze problematiek samenhangt met de organisatie van de politie op nationaal niveau. Los van het verbeterprogramma is het cluster zelf aan de slag gegaan met initiatieven zoals het explicieter maken van rollen en werkwijzen en het vergaren van meer kennis over fenomenen en samenwerkingsverbanden. De komende periode wordt samen met de medewerkers verkend hoe de bevindingen van de Inspectie nog verder vertaald kunnen worden naar concrete verbeteringen. Daarbij zal er veel aandacht zijn voor de discussiepunten over hóe de taken moeten worden uitgevoerd.

Van den Berg: ‘Wij gaan met veel vertrouwen aan de slag met de aanbevelingen van de Inspectie. Doordat wij de conclusies herkennen en het rapport duidelijk laat zien waar de verbeterpunten zitten, weten we wat ons te doen staat. Tegelijkertijd mogen we heel trots zijn op wat er dagelijks binnen het cluster gepresteerd wordt. De veiligheid van Nederland is prioriteit nummer één en daaraan levert het cluster een essentiële bijdrage. Dit doen we onder het gezag van het Landelijk Parket en in nauwe samenwerking met regionale eenheden, veiligheidsdiensten en het ministerie’.