Ga naar content

Mandaten en regelingen

Sinds 1 januari 2013 geldt de Politiewet 2012. Vanaf die dag is de korpschef ook bevoegd om namens de politie besluiten te nemen. Hieronder staan die besluiten die voor u van belang kunnen zijn.

Mandaatbesluit

Binnen de politie bestaat slechts één bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht: de korpschef. De korpschef is in alle wet- en regelgeving aangewezen als bevoegd orgaan om besluiten te nemen. Via een mandaatbesluit heeft de korpschef veel van deze bevoegdheden gemandateerd aan de leidinggevenden van de regionale en landelijke eenheden en aan de directeuren van bedrijfsvoeringsonderdelen. De politiechefs en de directeuren hebben veel van deze gemandateerde bevoegdheden weer ondergemandateerd aan districtchefs en afdelingshoofden. Al deze functionarissen zijn hierdoor bevoegd om besluiten te nemen namens de korpschef. Via onderstaande links zijn de belangrijkste mandaatbesluiten te downloaden.

Directies

Overige besluiten korpschef

Ondermandaatbesluiten Eenheid Noord-Nederland

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Eenheid Noord-Nederland

Ondermandaatbesluiten Eenheid Oost-Nederland

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Eenheid Oost-Nederland

Ondermandaatbesluiten Eenheid Midden-Nederland

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Eenheid Midden-Nederland

Ondermandaatbesluiten Eenheid Noord-Holland

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Eenheid Noord-Holland

Ondermandaatbesluiten Eenheid Amsterdam

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Eenheid Amsterdam

Ondermandaatbesluiten Eenheid Den Haag

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Eenheid Den Haag

Ondermandaatbesluiten Eenheid Rotterdam

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Eenheid Rotterdam

Ondermandaatbesluiten Eenheid Zeeland-West-Brabant

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Eenheid Zeeland-West-Brabant

Ondermandaatbesluiten Oost-Brabant

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Eenheid Oost-Brabant

Ondermandaatbesluiten Eenheid Limburg

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Eenheid Limburg

Ondermandaatbesluiten Landelijke Eenheid

Ondermandatenbesluiten PDC

Ondermandaatbesluiten Landelijke Meldkamer Samenwerking

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Landelijke Meldkamer Samenwerking

Ondermandaatbesluiten Ondersteunende Dienst Politieacademie

Op deze pagina staan alle ondermandaten van de Ondersteunende Dienst Politieacademie

Regeling toezicht op arrestantenzorg

Per eenheid komt er een commissie van toezicht die jaarlijks rapporteert aan de korpschef en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt. Deze commissie houdt toezicht op de arrestantenzorg in de politiecellen(complexen) van de regionale eenheden en de landelijke eenheid politiediensten. De korpschef rapporteert jaarlijks aan de minister over de commissies en hun werkwijze. Daarnaast komt er een landelijk centrum voor toezicht op de kwaliteit van de arrestantenzorg. Dit centrum bestaat uit maximaal vier voorzitters van de commissies van toezicht.

Korpscheftaken