Ga naar content

Over je sollicitatie

Laatste stappen van je sollicitatie

Jij hebt gesolliciteerd naar een functie bij de politie en hebt een intentie tot aanstelling ontvangen; gefeliciteerd! De politie is door de speciale taken en bevoegdheden niet te vergelijken met andere organisaties in Nederland. Zoals je al hebt gemerkt is hierdoor ook de sollicitatieprocedure anders. Op deze webpagina vertellen wij jou meer over de organisatie en waar je nu staat in je sollicitatieproces.

Over de politie

Grondwet, artikel 1 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Binnen de politieorganisatie draag je op verschillende manieren bij aan een veilige samenleving. Op straat of achter de schermen; elke collega draagt bij aan het politiewerk. Agenten mogen ingrijpen en verdachten hun vrijheid ontnemen als dat nodig is. Je houdt toezicht op straat en bent daar waar jouw hulp nodig is. Je kunt ook werken in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld bij de administratie, ICT of beleid. Of in een functie bij de financiële of digitale recherche.

Politiemensen staan midden in de maatschappij, dicht op het nieuws. De politie is daar waar het gebeurt. Het optreden van agenten ligt altijd onder een vergrootglas. Bij de politie ben je 24 uur per dag. En agent ben je voor iedereen; voor rijk en arm, voor homo en hetero, voor autochtoon en allochtoon, voor gezinnen en voor ouderen. Integer, moedig, betrouwbaar en verbindend zijn daarom de kernwaarden van de politie.
Maar wat je ook doet, in uniform of juist niet: vakmanschap staat voorop.

Politie in beeld

Waar de politie voor staat, kun je zien in onderstaande video's en lezen in het jaarverslag van 2016.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=wlfLG511tfo

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=qZY5U0dtb6E

Dagelijkse  berichten en nieuws over het werk van de politie kun je vinden op politie.nl (landelijk en lokaal), FacebookTwitter of op Instagram . In blogs en politieverhalen in beeld, lees en zie je verhalen en ervaringen uit de praktijk.

Wil je meer begrijpen van de historie van de politie, bekijk dan de video hieronder.

Hier is een YouTube-video ingesloten. Deze kan niet getoond worden omdat u geen cookies accepteert. U kunt de video ook bekijken op http://www.youtube.com/watch?v=rygFdzuIsXk

De organisatie

De politie – tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum – staat onder leiding van de korpsleiding, met Henk van Essen als korpschef. Er werken ongeveer 65.000 mensen bij de politie. Bekijk ook het organogram.

Regionale eenheden 
De tien regionale eenheden bestaan elk uit een staf, diensten en districten, met daarin onder meer robuuste basisteams. Elk district kan zelfstandig werken doordat het zijn eigen specialisaties in huis heeft, zoals recherche en een informatieknooppunt. De districtsrecherche zorgt voor de aanpak van bijvoorbeeld fraude, zeden- en drugsmisdrijven. Ook ondersteunen deze rechercheurs de robuuste basisteams, bijvoorbeeld bij de bestrijding van woninginbraak en de aanpak van criminele jeugdgroepen. Zodra een zaak de eenheid of de landsgrenzen overschrijdt, wordt deze landelijk opgepakt. Een robuust basisteam werkt voor een (deel van) een gemeente. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen. Als je als agent gaat werken, word je ingedeeld in een basisteam binnen een district. Hierbij wordt rekening gehouden met je woonplaats.

Landelijke Eenheid
Bij de Landelijke Eenheid zijn (inter)nationale, specialistische politiediensten ondergebracht. De helft van de medewerkers werkt bij een specialistisch rechercheonderdeel. Bijvoorbeeld binnen de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme, de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis of de opsporing van kinderporno en cybercriminaliteit. De Landelijke Eenheid bestrijdt de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart. Verder ondersteunt de Landelijke Eenheid de regionale eenheden op het gebied van recherche en forensische opsporing, maar ook met politiehonden, politiepaarden en helikopters.

Politiedienstencentrum
De bedrijfsvoering van de politie – financiën, facilitaire zaken, informatiemanagement, ICT, communicatie en personeelszaken – is landelijk georganiseerd in het Politiedienstencentrum (PDC). De bedrijfsvoering levert de producten en diensten waaraan de operationele collega’s behoefte hebben. De ongeveer 10.000 medewerkers van het PDC werken vanuit een PDC-locatie of decentraal in een eenheid. De diensten zijn ondergebracht in de steden Zwolle, Rotterdam en Eindhoven.

Arbeidsvoorwaarden

Informatie over je arbeidsvoorwaarden ontvang je bij je aanstellingsbesluit. Dit wordt je per post toegezonden, zodra je ook de screening en de eventuele medische keuring positief hebt doorlopen.
Alle mogelijke functies binnen de politie zijn gestandaardiseerd in het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). In dit 'gebouw' met 92 functies kan elke politiemedewerker zijn bevoegdheden, salarisschaal, verantwoordelijkheden en taakaccent terugvinden. In elke vacaturetekst is terug te vinden welke LFNP-functie gekoppeld is. De salarisschalen en arbeidsvoorwaarden vind je terug in de CAO en zijn te lezen op www.cao-politie.nl.

Betrouwbaarheid en vertrouwelijke informatie

Wanneer je een politiefunctie vervult of werkzaamheden gaat verrichten bij of voor de politie, draag je een bijzondere verantwoordelijkheid. De politie heeft verregaande bevoegdheden in onze samenleving. Tevens hebben politiemensen veelal toegang tot vertrouwelijke informatie of krijgen zij via hun professionele contacten kennis van vertrouwelijke informatie. Daar ga je verantwoord en op gepaste wijze mee om. Je bent je terdege bewust van je maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie. Daarom houd jij je aan de regels, zoals die in de wet zijn beschreven. Aan politieambtenaren worden hoge eisen gesteld voor wat betreft betrouwbaarheid en integriteit. Dit geldt ook voor alle medewerkers van de politie. De politie laat daarom bij iedere nieuwe medewerker een betrouwbaarheids- en geschiktheidonderzoek uitvoeren.
 

Betrouwbaarheids- en geschiktheidonderzoek

Een betrouwbaarheids- en geschiktheidonderzoek heeft het doel om, op basis van informatie uit het verleden en heden, vast te stellen of jij je verplichtingen als politiemedewerker of als bedrijfsvoeringmedewerker onder alle omstandigheden loyaal zult vervullen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op het moment dat je geschikt bent geacht bij of voor de politie te gaan werken. Indien uit het onderzoek geen bezwaren naar voren komen tegen je aanstelling, zal een positief advies worden verstrekt. Het uitvoeren van het onderzoek duurt in principe maximaal acht weken en wordt uitgevoerd door een onderzoeker van de Afdeling Integriteit & Veiligheid die niet betrokken is bij de selectieprocedure.
In het onderzoek wordt voornamelijk gekeken naar omstandigheden of feiten uit je leven die bepalen of je aanstelling risico geeft voor het imago en/of de integriteit van de politie. Een van de grondregels is dat een politiemedewerker niet liegt.

Meer concreet gaat het om:

  • Strafrechtelijk vervolgbaar gedrag. Let wel, dit is meer dan strafrechtelijk veroordeeld gedrag. Niet alleen oude veroordelingen, maar ook strafbare gedragingen die niet hebben geleid tot een veroordeling moet je opgeven. Zo kunnen niet vervolgde strafbare feiten (sepots) soms, in onderzoek, even zwaar wegen als een vonnis van de rechter;
  • Gedrag dat op zichzelf misschien niet strafbaar is, maar wel strijdig met de normen, waarden en regels van de politie zelf. Zo zijn enkele van de grondregels dat politiemensen respect hebben voor mensen en dat zij risicovolle contacten in de privésfeer mijden;
  • In de administratie van de politie kan ‘verkeerd’ gedrag zijn vastgelegd. Een voorbeeld hiervan is de sollicitant die vaak geluidsoverlast veroorzaakt en gemaakte afspraken daarover met de politie niet nakomt. Of de sollicitant die regelmatig binnen overlastgroepen wordt gezien. Voorbeelden die de politieorganisatie liever niet ziet.

Lees meer in de brochure Betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek sollicitant

Aangifte opnemen

Veiligheidsonderzoek

Voor sommige functies is een veiligheidsonderzoek vereist. Dit kan een zogeheten P-onderzoek zijn, dat door de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten wordt verricht onder mandaat van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), of een A-onderzoek, dat door de AIVD wordt verricht. Voor een veiligheidsonderzoek staat een termijn van rond de 12 weken. De daadwerkelijke termijn hangt af van allerlei factoren, onder andere of er informatie uit het buitenland benodigd is. Kijk voor meer informatie op de website van de AIVD

Beëdiging

Na het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek word je beëdigd. Een beëdiging bestaat uit een eed of belofte. Hiermee verklaar je dat je op een integere wijze aan de functie bent gekomen. Ook verklaar je dat je jouw functie in de toekomst integer gaat vervullen. Bovendien geef je aan dat jij je zowel in je werksituatie als privésituatie gedraagt zoals een goed ambtenaar betaamt, dat je zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat je niets doet dat het aanzien van het ambt kan schaden. Het afleggen van de eden, verklaringen en beloften gebeurt ten overstaan van het bevoegd gezag. 
Om goed te begrijpen wat dit betekent en over de vereisten die dit aan jou stelt als werknemer en als persoon, vind je in de themabladen Beroepscode vragen, situaties en beslissingen die je tegen kan komen, als je werkt bij de politie. Ook kun je meer lezen in de Beroepscode zelf.

Heb je vragen?

Heb je vragen over je sollicitatieproces of het betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek?  Neem dan contact op met het team van Kombijdepolitie via e-mail: info@kombijdepolitie.nl of via telefoonnummer 088-6622300. Deze gegevens vind je ook terug in de e-mails en/of brieven die je tot nu toe hebt ontvangen.

Veel succes met deze laatste stappen in je sollicitatie en wij hopen jou binnenkort als collega te kunnen begroeten!