Ga naar content

Vragen en antwoorden uitspraak hoger beroep zaak Mitch Henriquez

In onderstaande vraag-en-antwoordoverzicht vindt u antwoord op de vragen die ons onder andere via social media en het landelijke telefoonnummer 0900-8844 bereiken. Afhankelijk van de ontwikkelingen wordt deze lijst nog aangevuld.

Inhoudsopgave

Wat betekent dit arrest voor de betrokken politiemedewerkers?

Het is te vroeg om deze vraag te beantwoorden. De veroordeelde collega kan nog in cassatie gaan. Omdat cassatie een opschortende werking heeft, blijft de situatie vooralsnog ongewijzigd. Al eerder gaf de Erik Akerboom, korpschef ten tijde van het hoger beroep, aan dat voor hem de toezegging van een zogenaamde baangarantie van voormalig korpschef Bouman een gegeven is.

Zijn de twee agenten nu nog aan het werk bij de politie?

De politiemedewerkers zijn aan het re-integreren. Als gevolg van de eerder opgelegde disciplinaire maatregelen zijn ze allebei geplaatst in functies waarbij zij geen publiekscontact hebben. Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen doet de politie geen verdere uitspraken over het werk dat de agenten op dit moment uitvoeren.

Wanneer mag de politie geweld gebruiken?

Het geweldsmonopolie van de overheid is belegd bij de politie en de krijgsmacht. Dit betekent dat de politie de bevoegdheid heeft om geweld te gebruiken. Maar het gebruik van geweld moet wel aan een aantal regels en voorwaarden voldoen. Die staan beschreven in de Politiewet en in de Ambtsinstructie. Zo mag alleen geweld gebruikt worden als er geen andere opties zijn. Helpt praten of is een wapenstok nodig of moet naar een vuurwapen worden gegrepen? De politieagent maakt de afweging of geweld kan en mag worden ingezet op basis van artikel 7 van de Politiewet, al dan niet met gebruik van geweldsmiddelen, zoals beschreven in de Ambtsinstructie. Daarnaast moet het gebruik van geweld in verhouding staan tot het incident. De politie mag ook niet meer geweld gebruiken dan nodig, zoals beschreven in de Ambtsinstructie. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf. Deze regels en voorwaarden staan beschreven in de Politiewet en de Ambtsinstructie. Voor meer informatie: https://www.politie.nl/themas/politiegeweld.html

Wat heeft de politie eraan gedaan om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren?

Inmiddels zijn de zogeheten IBT-trainingen aangepast. Niet alleen krijgen agenten meer trainingsuren aangeboden, ook worden de toetsen veel meer praktijkgericht. Steeds vaker zullen docenten aanwezig zijn op de werkvloer, zodat ook tijdens het dagelijkse werk wordt geleerd. Dat werkt beter dan een eenzijdige focus op meer oefenuren in een trainingscentrum. Agenten worden nu intensiever getraind op groepsgewijze aanhoudingen. Ook het toepassen van de nekklemtechniek is opnieuw onder de aandacht gebracht. Verder worden ook in evaluaties andere leermomenten bekeken, waaronder communicatie- en bevelstructuren.

Hoe kan het dat een veroordeelde agent toch bij de politie kan werken?

De betrokken politiemedewerkers kregen eerder de toezegging van voormalig korpschef Gerard Bouman dat zij bij de politie kunnen blijven werken. Dat beschouwt Erik Akerboom, korpschef ten tijde van het hoger beroep, als een gegeven. Als hoogste baas van de politie wilde hij staan voor beloftes gedaan door de voormalig korpschef. Daarbij respecteert hij de uitspraak van de rechter en de gevoelens die leven zowel binnen als buiten de politie.