Ga naar content

Ombudsfunctionaris

De ombudsfunctionaris kan adviseren, verwijzen of door bemiddeling proberen de partijen nader tot elkaar te brengen om zo tot een oplossing te komen. Ook kan zij op eigen initiatief een onderzoek starten. De ombudsfunctionaris kijkt daarbij altijd of de kwestie al op andere plaatsen in behandeling is. De ombudsfunctionaris wordt ondersteund door een team van medewerkers die onder haar aansturing en verantwoording werken (bureau ombudsfunctionaris).

Inhoudsopgave

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de ombudsfunctionaris?

  • Adviseren
    De Ombudsfunctionaris kan collega’s en ex-collega’s adviseren en helpen in individuele gevallen de weg te vinden naar de aanwezige loketten en de verantwoordelijken in de organisatie. Ook kan zij gevraagd en ongevraagd onderzoeken instellen en de korpschef adviseren over vraagstukken die de politie raken, met de focus op een veilige, gezonde, integere en inclusieve werkomgeving. Dit kan leiden tot aanpassingen in het beleid of het bijsturen van de uitvoering van beleid. De adviezen van de ombudsfunctionaris zijn zwaarwegend maar niet bindend.

  • Bemiddelen
    Een andere taak van de ombudsfunctionaris is het bemiddelen in individuele aangelegenheden tussen een individu en de politieorganisatie. Het kan daarbij gaan om zaken waarbij een oplossing via de normale weg niet naar volle tevredenheid is afgehandeld of waarin collega’s of ex-collega’s dreigen vast te lopen. Doel van de bemiddeling is de kwestie met inspanning van de partijen op te lossen. Dit wordt onder regie van een bemiddelaar van het bureau ombudsfunctionaris gedaan. De ombudsfunctionaris is bevoegd hiertoe medewerkers van de politie te horen. Tevens is de ombudsfunctionaris bevoegd alle documenten die voor het bemiddelingsproces noodzakelijk zijn op te vragen. De werkwijze bij bemiddeling is vermeld in het protocol bemiddelen.

Waar kunnen meldingen worden gedaan?

Collega’s die de ombudsfunctionaris willen benaderen kunnen bellen met 070-3765735 of een mail sturen naar: Ombudsfunctionarispolitie@caop.nl. De eerste intake van meldingen is buiten de politie ondergebracht. Het CAOP (Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheids Personeel) in Den Haag verzorgt voor de ombudsfunctionaris de telefonische bereikbaarheid en onderhoudt de eerste contacten met melders. Alleen de ombudsfunctionaris en de haar ondersteunende medewerkers hebben toegang tot deze informatie die buiten de politiesystemen wordt bewaard. Ook houden de ombudsfunctionaris en de haar ondersteunende medewerkers kantoor bij het CAOP.

Hoe is de onafhankelijkheid van de ombudsfunctionaris gewaarborgd?

De ombudsfunctionaris staat naast de formele organisatiestructuur, is onafhankelijk en heeft rechtstreeks toegang tot de korpschef. De ombudsfunctionaris is niet in dienst van de politie maar heeft wel toegang tot alle delen van de politieorganisatie (inclusief de politieacademie). De ombudsfunctionaris staat los van de bestaande loketten, maar werkt daar wel zo veel mogelijk mee samen. Daarnaast is zij bevoegd om alle documenten in te zien en mag zij iedere vergadering bijwonen. De ombudsfunctionaris publiceert een openbaar jaarverslag over haar bevindingen en adviezen.