Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Den Haag

De Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Meer informatie over de Woo, en over het indienen van een Woo-verzoek vindt u onder "Wet open overheid".

Verkeersovertreding

De documenten op deze website hebben onder andere betrekking op verkeersovertredingen. Indien u bij de politie documenten heeft opgevraagd met betrekking tot een aan u opgelegde verkeersboete ontvangt u kopieën van een overzicht zaakgegevens Mulder, een foto of een aankondiging van beschikking (proces-verbaal). Deze documenten worden niet algemeen openbaar gemaakt en zijn daarom ook niet op deze website terug te vinden. Aan de hand van uw beschikking, het zaakoverzicht Mulder en een eventuele foto kunt u op deze website aanvullende documenten terugvinden over uw verkeersovertreding.

Hieronder kunt u de gegevens opzoeken van verbalisanten en NMi-verklaringen.

1. Verbalisanten

Het betreft onder andere documenten die aan de verbalisanten van de politie-eenheid Den Haag zijn uitgereikt. Uit de documenten blijkt hun bevoegdheid en bekwaamheid. Verbalisanten zijn politieambtenaren. Dit kunnen politieambtenaren zijn met algemene opsporingsbevoegdheid (surveillanten, (hoofd)agenten enz.) of politieambtenaren met beperkte opsporingsbevoegdheid, zogenaamde BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren).

2. NMi-verklaringen.

Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is erkend voor het testen en certificeren van meetinstrumenten en meetsystemen. Als een apparaat is getest en gecertificeerd is, wordt een verklaring afgegeven door het NMi. Daarmee voldoet de apparatuur aan de Regeling meetmiddelen politie. Hieronder treft u de verklaringen aan van door Politie Den Haag gebruikte apparaten:

Ontbrekende documenten

Het kan zijn dat bepaalde documenten ontbreken. De politie heeft alle documenten die zich onder haar bevinden gepubliceerd en heeft hierbij getracht zo volledig mogelijk te zijn. Toch kan het voorkomen dat het ene dossier meer documenten bevat dan het andere dossier. Dit kan allerlei oorzaken hebben.

Indien u hier nog vragen over heeft of indien u van mening bent dat desondanks een document ontbreekt, verzoek ik u hierover telefonisch contact op te nemen met Juridische Zaken van de politie-eenheid Den Haag, telefoon 0900-8844. Wellicht dat een en ander op eenvoudige wijze kan worden afgehandeld.