Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

(2014) Geweldgebruik door politie

De korpschef van politie heeft op 6 mei 2014 een besluit genomen op een verzoek van een nieuwsorganisatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In het Wob-verzoek wordt gevraagd om informatie over geweldgebruik door de politie. Over de periode 2010 – 2013 wordt het door de politie geregistreerde gebruik van geweld inzichtelijk gemaakt.

Gebruik van geweld door politie blijft constant

Het gebruik van geweld door de politie is de afgelopen jaren constant gebleven. Dat blijkt uit de cijfers over 2013, die met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (WOB) zijn opgevraagd door Nu.nl. In de periode van 2010 tot en met 2013 is jaarlijks ongeveer 14.000 keer gebruik van geweld door de politie geregistreerd. Dit cijfer omvat de hele range aan geweldsmiddelen: fysiek geweld, het gebruik van wapenstok of pepperspray, inzet van een politiehond en het dreigen of schieten met het dienstwapen, al dan niet bij wijze van waarschuwing. Voor de politie is het gebruik van geweld altijd een uiterst middel; het wordt ingezet als andere middelen niet voldoen.

Landelijk vergelijken

De cijfers voor het WOB-verzoek zijn op landelijk niveau verzameld, maar komen nog uit administraties van voormalige regiokorpsen. Deze korpsen hanteerden verschillende registratiesystemen en -methoden, waardoor het lastig is om de opgevraagde cijfers over 2010-2013 landelijk te vergelijken. Wel is in alle gevallen het toegepaste geweld getoetst op proportionaliteit, subsidiariteit en rechtmatigheid.

Herijking

De korpsleiding van de politie vindt het belangrijk dat de geweldregistratie in het hele korps op een eenduidige manier gebeurt. Daarom is een proces gestart dat voorziet in een integrale herijking en eventuele herziening van wetgeving, regelgeving en bedrijfsinterne ordening van aspecten die het geweldgebruik door de politie raken. De werkgroep die deze stelselherziening oppakt, bestaat uit vertegenwoordigers van de politie, het Parket-Generaal, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de wetenschap en politievakbonden.

Producten

Een van de producten die de werkgroep zal opleveren, is een eenduidige procedure van melden, rapporteren, registreren en toetsen van geweld door de politie en vastlegging in één registratiesysteem dat realtime, centraal en betrouwbaar inzicht geeft in politiegeweld. Ook werkt ze aan een ‘leercirkel’ die moet borgen dat evaluatie van geweldgebruik binnen de organisatie altijd leidt tot leren en verbeteren. Voortvloeiend uit goed werkgeverschap, zal de werkgroep voorstellen doen om te komen tot een uniforme opvang van politiemensen na ingrijpende vormen van geweldgebruik.

Het besluit treft u hier aan en de openbaar gemaakte cijfers hier.