Ga naar content

(2016) Integriteitsschendingen 2015

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft op 23 juni 2016 een besluit genomen op meerdere verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Wob-verzoeken wordt gevraagd om informatie over het aantal onderzoeken en de afdoening van deze onderzoeken met als oorzaak een integriteitsschending, over het jaar 2015. Naast de reeds als openbare informatie, die te vinden is in de jaarverslagen van de politie, is een Excel-bestand openbaar gemaakt.

Het aantal politiemedewerkers dat in 2015 betrokken was bij een intern onderzoek naar gelijk plichtsverzuim, bleef de afgelopen jaren stabiel. Kijkend naar het aantal onderzoeken, het aantal betrokkenen, het aantal aangetroffen normschendingen en het aantal ontslagen is over de jaren heen zelfs een lichte daling te zien. 

In 2015 is bij 447 van de 65.000 politiemedewerkers een vorm van plichtsverzuim of een strafbaar feit geconstateerd. Dit is ongeveer 0,7 procent van het totaal aantal politiemedewerkers. In totaal zijn 1153 onderzoeken uitgevoerd. Twee derde van deze onderzoeken bracht dus geen strafbaar feit of plichtsverzuim aan het licht. Ook de geringste aanwijzing van normschending neemt de politie serieus. Integer gedrag is de basis van het politiewerk.