Ga naar content

(2018) Personen met verward gedrag 2017

Inhoudsopgave

De korpschef van politie heeft een Wob-verzoek ontvangen om inzage in cijfers omtrent registraties van personen met verward gedrag. Aan dat verzoek is voldaan middels het nemen van een besluit. De politie registreert op basis van de incidentcode "E33: overlast door persoon met verward gedrag". Dit zijn incidenten waarbij de politie betrokken is geweest. Op basis van deze code is een overzicht gegenereerd op gemeentelijk niveau.

Het overzicht geeft enkel het aantal registraties weer voorzien van de incidentcode E33. Het aantal unieke personen dat betrokken is bij deze incidenten is hier niet uit te herleiden en wordt niet op deze wijze geregistreerd. Tevens is deze code een interne registratie van een melding. Dit betekent dat de politie een incident registreert waarbij één of meerdere personen betrokken zijn die verward gedrag vertonen. Of iemand daadwerkelijk verward is wordt niet door de politie beoordeeld, ook dit is niet uit het overzicht te herleiden. Daarnaast biedt het overzicht van incidenten met de maatschappelijke klasse E33 geen inzicht in het aantal registraties en personen dat in verwarde toestand een strafbaar feit pleegt. Ook zijn pogingen suïcide niet in dit overzicht opgenomen.

Het overzicht ziet toe op de registraties die in de politiesystemen zijn vastgelegd. indien een eenheid meer incidenten registreert, betekent dit niet automatisch dat het fenomeen in de betreffende eenheid ernstiger is, maar het is mogelijk dat dit te maken heeft met de registratiewijze/-discipline binnen deze eenheid. Ook is het mogelijk dat naar aanleiding van een andere melding een verward persoon wordt aangetroffen, en de betrokken politiemedewerker een andere incidentcode aanhouden. Ook kunnen aantallen wijzigen vanwege na-ijleffecten. Registraties kunnen namelijk op basis van nieuwe inzichten op een later moment worden aangepast en wel of niet als E33-incident zijn of worden gekwalificeerd.