Ga naar content

WOB-documenten Korpsstaf

Misdaadcijfers 2013 (2013)

Het aantal misdrijven daalde in 2013 over de hele linie.

Dat blijkt uit de misdaadcijfers over 2013. In totaal waren er in 2013 ruim één miljoen misdrijven. Korpschef Gerard Bouman toont zich tevreden over de daling van de cijfers. Het laat zien dat de politie goede resultaten heeft geboekt, ondanks de omvangrijke reorganisatie die afgelopen jaar in gang is gezet.

High impact crime

De politie besteedde in 2013 extra aandacht aan delicten die voor burgers bijzonder ingrijpend zijn. De zogenaamde high impact crime zoals straatroverij, overvallen, woninginbraken en geweld. Om meer zaken op te lossen, ontwikkelde de politie een persoonsgerichte aanpak van (mogelijke) daders en hield de reclassering scherper toezicht. Locaties waar deze vormen van criminaliteit vaak voorkomen, hield de politie gerichter in het oog.

Maatregelen
Woninginbraken zijn bijvoorbeeld intensiever aangepakt. Met het lokale bestuur, het Openbaar Ministerie en andere partners nam de politie extra maatregelen. Bijvoorbeeld een speciaal ‘Donkeredagenoffensief’ in de laatste maanden van het jaar. De effectieve landelijke aanpak van overvalcriminaliteit en straatroof stond model voor een nieuwe werkwijze, waarbij lokale partners intensiever samenwerken. Burgers vaker betrekken bij de opsporing en meer informatiegestuurd politiewerk droegen eveneens bij aan de positieve resultaten. Ook aanzienlijk meer en betere preventie en communicatie leverden een aandeel, naast speciale campagnes met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en ouderenorganisaties.

Pakkans
De cijfers tonen aan dat deze aanpak van high impact crime loont:

  • 1633 overvallen (18% minder dan in 2012) 
  • 7017 straatroven (12% minder dan in 2012)
  • 87.177 woninginbraken (5% minder dan in 2012) 
  • 92.285 geweldszaken (7% minder dan in 2012)

De pakkans voor deze delicten steeg fors. Zo wist de politie bij 34% van de overvallen de dader(s) in 2013 te achterhalen. Op grond van ervaring verwacht de politie dat zij dit jaar nog circa tien procent van de overvallen uit 2013 zal oplossen. Dat verschijnsel doet zich uiteraard ook voor bij andere delicten.

Woninginbraken
Het aantal woninginbraken verminderde met 5%. Er waren echter evenveel inbraakpogingen in woningen als vorig jaar. De zogeheten insluipingen namen sterk af met 12%. Daar tegenover staat een behoorlijke groei van diefstal of inbraak in kelderboxen, garages, schuren en tuinhuizen: 15%. Een mogelijke verklaring daarvoor is de toegenomen populariteit van elektrische fietsen, maar dit valt nog niet met cijfers te onderbouwen.

Zakkenrollerij
Met een stijging van 13% ten opzichte van 2012 sloegen zakkenrollers het afgelopen jaar duidelijk vaker toe. In bijna de helft van de gevallen was een mobiele telefoon hun doelwit. Vorig jaar was dat nog ruim een derde.

Geweld
De daling van het aantal geweldszaken is te verklaren uit het feit dat de politie landelijk prioriteit geeft aan het terugdringen van geweld. Daarnaast lijken de speciale horecateams een bijdrage te leveren aan het verminderen van uitgaansgeweld. Verder werkt de politie bij de bestrijding van dit fenomeen actief aan het versterken van de informatievoorziening, een op personen en situaties gerichte aanpak, expertise en slachtofferzorg.

Overvallen en straatroven
De landelijke overvalcijfers geven een flinke daling te zien: 2272 (2011), 1982 (2012), 1633 (2013). De verdachtenratio (het aantal afgehandelde verdachten ten opzichte van het aantal vastgestelde overvallen) nam tegelijkertijd toe: 63 (2011), 71 (2012) en 93 (2013). Het aantal straatroven verminderde landelijk van 7961 naar 7017.

Overvallen op bedrijven en woningen
Net als de afgelopen jaren slonk de hoeveelheid bedrijfsovervallen. Dit komt deels door de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, dat op basis van politie-informatie zijn beveiliging kan aanpassen. Ook woningovervallen dalen, maar minder snel: van 841 in 2009 naar 638 in 2013. Een kwart van de woningovervallen speelt zich overigens af binnen het criminele milieu. Woningovervallen, zeker op ouderen, kregen prioriteit. Ook samenwerking met de ouderenbonden en aanpak van babbeltrucs (die soms escaleren in ernstig geweld) hebben binnen opsporing en preventie voorrang.

Recidivisten
Samen met de reclassering is hard gewerkt aan dadergerichte preventie. Overvallers zijn namelijk vaak recidivisten. De daling bij overvallen komt dan ook deels doordat verdachten vastzitten en dus geen delicten kunnen plegen. Na het uitzitten van hun straf is het belangrijk hen perspectieven te bieden. Dat voorkomt terugval en herhaling. Hierbij zijn samenwerking in het Veiligheidshuis en de rol van de gemeente van groot belang.

Zedenzaken

Het aantal meldingen van zedenzaken daalde in 2013 met zes procent, van 8466 naar 7957. Bij zedenzaken gaat het om delicten zoals aanranding, verkrachting, schennis en ontucht met een minderjarige. In ruwweg 85% van de gevallen, kennen het slachtoffer en dader elkaar. Al een aantal jaren is er sprake van een afnemend aantal zedenzaken. Deze tendens is ook internationaal te zien.

Kinderpornografie
In totaal nam de politie vorig jaar 3790 aan kinderpornografie gerelateerde meldingen en zaken in behandeling. Volgens de politiegegevens resulteerde dit in 518 zaken met 542 verdachten die aan het Openbaar Ministerie zijn aangeleverd. Een belangrijke doelstelling voor het afgelopen jaar was een accentverschuiving van downloaders en bezitters naar verspreiders, producenten, misbruikers en slachtoffers van kinderpornografie.

Identificatie slachtoffers kinderpornografie
Het aandeel van verspreiding (20,7%) en productie (12,9%) binnen de 518 aangeleverde zaken was inderdaad groter dan in 2012. Het aandeel misbruikzaken (12,4%) ligt echter iets lager. Er zijn 130 slachtoffers van kinderpornografie geïdentificeerd doordat de politie specifiek capaciteit heeft ingezet voor de bestrijding van dit fenomeen.

Reactie korpschef

'Misdaadcijfers stemmen nooit vrolijk, want achter elk percentage gaat veel onrecht, ellende en verdriet schuil, maar politiemensen verdienen een groot compliment’, aldus korpschef Gerard Bouman in zijn reactie op de resultaten die die politie in 2013 boekte.