Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Limburg

De Wet open overheid (Woo) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Meer informatie over de Woo, en over het indienen van een Woo-verzoek vindt u onder "Wet open overheid".

In beroep gaan tegen een verkeersboete; noodzaak over documenten te beschikken

Bij de politie kunt u documenten opvragen over een verkeersboete/boetebeschikking. Over de noodzaak om over documenten te beschikken kan niet bij de politie worden geprocedeerd. Dat moet u aanvoeren in de procedures tegen de opgelegde verkeersboete. Op deze site wordt uitgelegd hoe u dat kan doen.

Hebt u een verkeersboete ontvangen, maar u bent het daar niet mee eens? De politie is geen partij in de procedure tegen de verkeersboete/boetebeschikking. Wilt u aangeven dat u het niet eens bent met de verkeersboete? Op de sites van het Centraal Justitieel Incassobureau, het openbaar ministerie en de rechtspraak kunt u lezen wat u dan kunt doen. De politie is daarbij geen partij. Het openbaar ministerie informeert u uitgebreid over de wijze van afdoen en hoe u bezwaar/verzet kunt aantekenen wanneer u het niet eens bent met de aan u opgelegde boete.

De informatieverzoeken bij de politie die worden/zijn ingediend in verband met een opgelegde dan wel op te leggen verkeersboete kunnen geen rol spelen bij het aanvechten van een boetebeschikking. De documenten bij de politie worden meestal opgevraagd om een beroep tegen een boetebeschikking te kunnen motiveren.

Wilt u informatie opvragen om daarmee uw beroep tegen een boetebeschikking te kunnen onderbouwen? Artikel 7:18, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorziet specifiek voor belanghebbenden in een recht om hangende beroep de op de zaak betrekking hebbende stukken op te vragen bij dat bestuursorgaan.

Voor zover documenten een rol kunnen spelen bij de bestrijding van de opgelegde verkeersboete, maakt de noodzaak erover te beschikken voor een correcte beoordeling van de boete deel uit van de beoordeling van de boete in administratief beroep of bij de bevoegde rechter. De noodzaak om over deze documenten te beschikken kan dus in die procedure aan de orde worden gesteld.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 juni 2016, 201506049/1/A3, van 2 november 2016, 201600960/1/A3 en van 2 november 2016, 201600964/1/A3 en van 27 december 2017, 201700943/1/A3.

Uw verkeersovertreding
Als u informatie opvraagt over een aan u opgelegde verkeersboete (een beschikking, een transactievoorstel of een strafbeschikking) ontvangt u van ons een overzicht zaakgegevens op grond van de Wet politiegegevens (Wpg) en het brondocument. Mocht het brondocument een foto zijn wordt er tevens een radarverzamelstaat meegeleverd. Een en ander is vergezeld van een aanbiedingsbrief waarin een korte toelichting is opgenomen. 

Meer informatie vindt u op de 'Bijsluiter verkeersdocumenten'. 

Andere documenten over de overtreding worden op deze website aangeboden. Mocht er onverhoopt een document ontbreken dan wordt dat op verzoek toegezonden, tenzij de wet- en regelgeving dat niet toelaat. Als het niet wordt toegezonden, wordt dat in de brief vermeld en/of op deze website.

Hieronder vindt u de documenten en de uitleg hoe u de juiste documenten kunt vinden.

Hieronder is aangegeven welke belangen zich verzetten tegen openbaarmaking

Om te controleren welke functionarissen bevoegd zijn om in de eenheid Limburg besluiten te nemen namens de korpschef, kunt u de mandaatbesluiten voor verkeersWobs inzien.

Indien u zich niet kunt verenigen met het besluit op uw Wob/Wpg-verzoek, kunt u bezwaar indienen.