Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Noord-Holland

De Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), regelt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Meer informatie over de Woo, en over het indienen van een Woo-verzoek vindt u onder "Wet open overheid".

Woo-verzoek over verkeersovertreding

De hoogste Nederlandse bestuursrechter (Raad van State) heeft bepaald dat het indienen van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om informatie betreffende een aan een persoon opgelegde verkeersboete in beginsel wordt aangemerkt als misbruik van de Wob. Het belang van een verzoeker bij kennisneming van de gevraagde informatie kan immers slechts gelegen zijn in het aanvechten van de verkeersboete en niet in het voor een ieder openbaar worden van de betreffende informatie. Een Wob-verzoek over een verkeersovertreding werd door de politie dan ook niet in behandeling genomen, omdat het wordt aangemerkt als misbruik van een bevoegdheid. De Wob was hiervoor niet bedoeld. Ook de rechtsopvolger van de Wob, de Woo is hier niet voor bedoeld. Wanneer u administratief beroep heeft ingesteld tegen een verkeersboete, dan kunt u op grond van artikel 7:18 van de Awb de op de zaak betrekking hebbende stukken opvragen bij de Officier van Justitie (Parket CVOM). Daarnaast kunnen, indien reeds beroep bij de kantonrechter is ingesteld, de op de zaak betrekking hebbende stukken op grond van artikel 11, vijfde lid, van de Wahv bij de rechtbank opgevraagd worden. Indien reeds hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is ingesteld kunnen de stukken op grond van artikel 19, vierde lid, van de Wahv bij het gerechtshof opgevraagd worden.

Hieronder kunt u de gegevens opzoeken die in uw beschikking staan. In de toelichting vindt u nadere uitleg hoe u met de gegevens uit de brief de juiste bestanden kunt vinden.

1. Verbalisanten

2. NMI-verklaringen. Het Nederlands Meetinstituut (NMi) is erkend voor het testen en certificeren van meetinstrumenten en meetsystemen. Als een apparaat is getest en gecertificeerd is, wordt een verklaring afgegeven door het NMi. Daarmee voldoet de apparatuur aan de Regeling meetmiddelen politie. Hieronder treft u de verklaringen aan van door Politie Noord-Holland gebruikte apparaten:

Wob-verzoeken

Hieronder vindt u enkele Wob-verzoeken die in het verleden bij Politie Noord-Holland zijn ingediend. Door op de link te klikken vindt u de documenten die n.a.v. het verzoek zijn verstrekt.