Ga naar content

Woo-documenten Eenheid Oost-Brabant

Verbalisanten

Hieronder vindt u diverse aktes van aanstelling / be√ędiging en/of certificaten die aan de verbalisanten en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) van de eenheid Oost-Brabant zijn uitgereikt. U kunt hier van enkele verbalisanten documenten terugvinden waaruit hun bevoegdheid blijkt. De documenten zijn geschoond van gegevens waarmee de identiteit ambtenaren bekend zou kunnen worden. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob, blijft het verstrekken van informatie achterwege wegens het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen. Informatie over door wie u bent geverbaliseerd is terug te vinden op de aankondiging van de beschikking, de beschikking, het zaaksoverzicht en/of de foto. De verbalisanten zijn op deze documenten aangeduid met hun verbalisantennummer. Dat nummer komt overeen met de hieronder opgenomen documenten. In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de politieambtenaar zijn gegevens zoals de naam, geboortedatum en informatie over het salaris weggelakt.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 juni 2008, rechtsoverweging 2.5; ECLI:NL:RVS:2008:BD3114.

Achter de schuine streep staat het nieuwe dienstnummer van die verbalisant.