Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Jachtakte aanvragen

U wilt een aanvraag indienen voor een jachtakte, wapenverlof, ontheffing of erkenning. Voor die aanvraag wordt een WM-32 formulier gebruikt. Er zijn enkele vragen toegevoegd over nationaliteit en geboorteplaats en land. Referenten dienen expliciet te verklaren dat zij toestemming geven om op te treden al referent en dienen daarvoor hun handtekening te plaatsen op het formulier.

Een jachtakte kunt u aanvragen bij het team korpscheftaken van de politie waar u woont (de gemeente waar u staat ingeschreven). U kunt deze alleen aanvragen indien u aan de wettelijke vereisten voldoet. De aanvraag dient in persoon gedaan te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Korpscheftaken via 0900-8844.

Ik woon in het buitenland en wil een jachtakte aanvragen

Als u in het buitenland woont en u wilt een jachtakte, dan kunt u contact opnemen met Korpscheftaken van de Eenheid Den Haag door te mailen naar Vergunningen.korpscheftaken.den-haag@politie.nl of te bellen naar telefoonnummer 0900-8844.

Vereisten voor de (eerste) aanvraag van een jachtakte

Wettelijke vereisten voor het indienen van de aanvraag

  • Een jachtdiploma
  • Ten minste de leeftijd van 18 jaar hebben
  • Beschikken over de gelegenheid om te jagen (huur of toestemming)
  • Een geldig verzekeringsbewijs kunnen overleggen

U dient er rekening me te houden dat een aanvraag wordt geweigerd indien

  • U een gevaar voor u zelf of de openbare orde en veiligheid kunt vormen
  • Er twijfel is of u zich als een goed jager zult gedragen
  • Uit uw justitieel verleden of andere omtrent uw persoon vastgestelde feiten blijkt dat u niet voldoet aan de eisen die de wet en regelgeving daarover stellen.

Een aanvraag voor een jachtakte moet in persoon gedaan worden, waarbij u zich moet legitimeren. Bij het indienen van de aanvraag moet u tevens 3 referenten opgeven middels het inlichtingenformulier WM32. Als de jachtakte wordt verleend, wordt de jachtakte in persoon aan u uitgereikt.

Welke formulieren moet ik overleggen bij een (eerste) aanvraag jachtakte?

Om een jachtakte in persoon aan te vragen heeft u de volgende formulieren nodig:

*informeer bij uw brancheorganisatie of WBE voor mogelijke voorbeeldformulieren

Contactgegevens Korpscheftaken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met korpscheftaken door te mailen of te bellen naar telefoonnummer 0900-8844.

Bel met de politie

0900-8844