Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Deelname aan het onderzoek e-screener

U wilt een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, wapenverlof, ontheffing of erkenning. De politie mag uw aanvraag vooralsnog niet in behandeling nemen. Dit vanwege het volgende.
De Wet wapens en munitie (Wwm) schrijft voor dat een aanvrager van één van de hierboven genoemde vergunningen meewerkt aan een door de minister van Justitie en Veiligheid (de minister) aangewezen onderzoek om inzicht te krijgen of een wapen en munitie kan worden toevertrouwd. De minister heeft voor het doen van dit onderzoek de e-screener aangewezen.

In haar brief van 15 juli 2022 heeft de minister de verplichting om mee te werken aan de e-screener opgeschort. Verder heeft zij de politie (in feite de korpschef) geïnstrueerd om geen nieuwe aanvragen voor één van de genoemde vergunningen in behandeling te nemen tot de eerstvolgende wijziging van de Regeling wapens en munitie. 

In onze samenleving is het bezit van een wapen geen algemeen recht. In Nederland geldt een algeheel wapenverbod, dus het verlenen van een wapenvergunning aan jagers en sportschutters brengt hen in een uitzonderingspositie ten opzichte van andere inwoners van Nederland voor wie het verbod blijft gelden. Om deze uitzonderingspositie te verwerven, stelt de wet zware eisen aan de wapenbezitter. Geringe twijfel over de vraag of iemand een wapen kan worden toevertrouwd, is reden voor weigering of intrekking van een wapenvergunning. Het kan immers grote gevolgen hebben als iemand achteraf gezien toch geen wapen toevertrouwd had moeten worden. Daarom wordt uw betrouwbaarheid onderzocht op een aantal aspecten. Onder andere wordt gekeken of u een strafrechtelijk verleden heeft. Daarnaast wordt ook gekeken naar factoren die iets kunnen zeggen over uw psychische gesteldheid. Dit wordt gedaan op basis van een vragenlijst die u moet invullen op een computer. Beter bekend als het instrument e-screener. Aan dat onderzoek dient u uw medewerking te verlenen. Veiligheid staat voorop.

De e-screener meet een aantal risicofactoren die volgens wetenschappelijk onderzoek een rol spelen bij de beoordeling van de vraag of een wapen aan u kan worden toevertrouwd. De wetgever heeft twaalf factoren benoemd als relevant voor die beoordeling.  Sinds 1 oktober 2019 moet iedereen die een eerste wapenverlof, ontheffing, erkenning of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit aanvraagt, verplicht meewerken aan een onderzoek naar zijn of haar psychische gesteldheid. Het verplichte onderzoek moet ervoor zorgen dat wapens alleen in handen komen van mensen die voldoende betrouwbaar worden geacht en met deze verantwoordelijkheid te kunnen omgaan. Met de e-screener wordt gemeten of het aan u verlenen van een wapenverlof, ontheffing, erkenning of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit een mogelijk risico oplevert voor de veiligheid van de samenleving.

De e-screener is een vragenlijst die de aanvrager invult op een computer De vragenlijst bestaat uit ruim honderd vragen die grotendeels met ja/nee of eens/oneens beantwoord kunnen worden. De e-screener richt zich op persoonlijkheidskenmerken, persoonlijke omstandigheden, middelengebruik en de combinatie daarvan. De vragen komen uit erkende psychologische onderzoeken. De uitslag van het onderzoek met de e-screener geeft aan of er bij u risicofactoren geconstateerd zijn op grond waarvan wapenbezit niet aan u kan worden toevertrouwd. In dat geval zal de korpschef uw aanvraag weigeren.