Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Gedragsregels zakendoen met de politie

Gedragsregels

De politie hecht waarde aan de basisbeginselen van proportioneel, objectief, non-discriminatoir en transparant handelen en heeft deze dan ook in het inkoopproces geborgd (zie ook het inkoopbeleid 2022). Intern heeft de politie gedragsregels vastgesteld in de beroepscode en de inkopers van de politie handelen daarboven op ook op basis van de beroepscode inkopers van de Nevi. Wat dit voor leveranciers betekent, is vastgelegd in de Factsheet Businessetiquette 2022.

Gedragsverklaring Aanbesteden

De politie doet uitsluitend zaken met leveranciers van wie de integriteit op geen enkele manier ter discussie staat. Leveranciers moeten dan ook beschikken over een geldige Gedragsverklaring Aanbesteden die wordt afgegeven door de minister van Veiligheid en Justitie. Op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u meer informatie en kunt u een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) aanvragen

Verklaring omtrent Gedrag

De politie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te vragen van medewerkers van de bedrijven waarmee zaken wordt gedaan. Een medewerker die niet over een (geldig) VOG beschikt kan niet ingezet worden bij of voor de politie. De kosten voor het aanvragen van een VOG kunnen niet in rekening worden gebracht bij de politie.

Factuureisen

Om een correcte en tijdige verwerking van facturen te realiseren, dient elke factuur te voldoen aan wet- en regelgeving én aan politie specifieke voorwaarden (zie factsheet factuurvereisten). Facturen kunnen per post of mail worden aangeboden. Leveranciers kunnen ook gebruikmaken van elektronisch factureren (zie factsheet e-facturatie). 

Voorwaarden voor leveranciers politie

De politie hanteert voor haar opdrachten voor leveringen de Algemene Rijksvoorwaarden 2018 (ARIV-2018), voor diensten de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018) en voor de IT de Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2022 (ARBIT-2022). Meer uitleg staat op de website Pianoo. Indien u zaken doet met de politie, wordt aan u de juiste set voorwaarden verstrekt door uw contactpersoon.