Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik wil een wapen. Hoe kan ik een wapenvergunning aanvragen?

U wilt een aanvraag indienen voor een jachtakte, wapenverlof, ontheffing of erkenning.

Tot 15 juli 2022 waren nieuwe aanvragers voor een wapenverlof of jachtakte wettelijk verplicht om mee te werken aan een onderzoek door middel van de e-screener als onderdeel van het aanvraagproces. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft toepassing van de e-screener per 15 juli opgeschort. Om die reden werden door de politie ook de lopende aanvragen opgeschort, in afwachting van wijziging van de regelgeving. Op 22 september 2022 heeft de Minister de RWM in verband hiermee gewijzigd.

In plaats van de e-screener is nu een nieuw WM-32 formulier vastgesteld dat vanaf nu gebruikt gaat worden in het aanvraagproces. Er zijn enkele vragen toegevoegd over nationaliteit en geboorteplaats en –land. Nieuw is dat de referenten die opgegeven worden expliciet verklaren dat zij toestemming geven om als referent op te treden en daarvoor hun handtekening moeten plaatsen op het formulier.

De politie gaat de aanvragen waarvan de behandeling op aanwijzing van de Minister was opgeschort nu weer verder afhandelen. Aanvragers krijgen het nieuwe WM-32 formulier toegestuurd, of kunnen het zelf downloaden:
 https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/korpscheftaken/korpscheftaken/2022/20220922-wm32-formulier.pdf>

De tekst van de gewijzigde RWM is hier te raadplegen.

In Nederland geldt een algemeen verbod op het bezit van vuurwapens en munitie. Wil je toch een vuurwapen of munitie bezitten dan is daar een wapenvergunning voor nodig. Voor het mogen hebben van vuurwapens en munitie worden zware eisen gesteld, waarvoor een bijzondere uitzondering kan worden gemaakt. Aan deze vergunning worden eisen gesteld en u dient van onbesproken gedrag te zijn. Wilt u meer weten neem dan contact op met de afdeling korpscheftaken van de politie via 0900-8844.

Bel met de politie

0900-8844

Eisen voor een (eerste) wapenvergunning

Wettelijke vereisten voor het indienen van de aanvraag

 • een redelijk belang te hebben
 • tenminste 18 jaar zijn
 • u geen gevaar voor u zelf of de openbare orde en veiligheid kunt vormen

U dient er rekening me te houden dat een aanvraag wordt geweigerd als

 • u niet de vereiste bescheiden heeft ingediend
 • het bezit van een wapen aan u niet kan worden toevertrouwd of er vrees is dat u er misbruik van zult maken
 • u met de politie of justitie in aanraking bent geweest.

Een aanvraag voor een wapenvergunning moet in persoon gedaan worden, waarbij u zich moet legitimeren. Bij het indienen van de aanvraag moet u tevens 3 referenten opgeven via het inlichtingenformulier WM32. Tijdens de behandeling van uw aanvraag dient u uw medewerking te verlenen aan het onderzoek E-screener en aanwezig te zijn bij een kluiscontrole om te beoordelen of u de wapens en munitie veilig op kunt bergen. Indien de wapenvergunning wordt verleend, dan wordt die in persoon aan u uitgereikt.

Aanvragers krijgen het nieuwe WM-32 formulier toegestuurd, of kunnen het zelf downloaden <link: https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/korpscheftaken/korpscheftaken/2022/20220922-wm32-formulier.pdf>

De redelijk belanggronden

 • Schietsport: Schietregister en lidmaatschapsbewijs schietvereniging of KNSA-pas.
 • Verzamelaars: Lidmaatschapsbewijs verzamelaarsvereniging.
 • Re-enactment: Lidmaatschapsbewijs re-enactment vereniging.
 • Historisch militair materieel: Lidmaatschapsbewijs van betreffende vereniging.
 • Startschoten sportwedstrijden: Een verklaring van het bestuur van betreffende sportvereniging, waaruit blijkt dat u actief bent als starter
 • Trainen honden: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich bezig houdt met het trainen van honden (b.v. een lidmaatschapsbewijs van een hondenvereniging).
 • Dummy launcher: Lidmaatschapsbewijs hondenvereniging of jachtakte.
 • Lijnwerptoestel: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich op professionele wijze bezighoudt met werkzaamheden waarbij een lijnwerptoestel nodig is.
 • Noodsignaalmiddel: Bescheiden waaruit blijkt dat u over een zeegaand vaartuig beschikt.
 • Munitie schietmasker: Bescheiden waaruit blijkt dat u zich op professionele wijze bezighoudt met werkzaamheden waarbij een schietmasker nodig is.
 • Verdovingsgeweer: Bescheiden waaruit blijkt dat u in het kader van beroepsuitoefening te maken krijgt met situaties waarin u dieren dient te verdoven.
 • Doden gekweekt grofwild: Een verklaring van een fokker waaruit blijkt dat u op zijn aanwijzing grofwild doodt.
 • Vogelafweerpistool: Een schriftelijke toelichting op het redelijk belang en/of een kopie jachtakte.
 • Doden van losgebroken en/of gewond vee/wild: Een schriftelijke toelichting op het redelijk belang, een kopie jachtakte en bescheiden waaruit blijkt dat u vaardig bent in de omgang met een groot kaliber geweer en kennis heeft van de wijze waarop (groot) vee/wild geschoten moet worden.