Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld

Om ten aanzien van eergerelateerd geweld binnen de politie de benodigde kennis en expertise op te bouwen, uit te dragen en te borgen, is in opdracht van de Minister van Veiligheid en Justitie per 1 november 2008 het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) formeel opgericht.

Bel Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld

088-9648550

In de Vreemdelingencirulaire is de formele samenwerking tussen LEC EGG en Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) bekrachtigd. Dit heeft onder meer geleid tot de Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling van het College van Procureurs-generaal. In dit stuk, met onder meer regels omtrent de opsporing en vervolging van huiselijk en eergerelateerd geweld, wordt naar de ‘methode LEC EGG' (query, rode vlaggen, checklist en inzet van een externe deskundige via tussenkomst van het LEC EGG) verwezen als de standaardnorm voor de herkenning en aanpak van eerzaken bij de Nederlandse politie.