Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Nevenwerkzaamheden politietop

Bij een maatschappelijke organisatie als de politie verrichten veel medewerkers nevenwerkzaamheden. De politieorganisatie hecht hier belang aan, maar verbindt hier wel regels aan. De nevenwerkzaamheden van topfunctionarissen worden jaarlijks openbaar gemaakt.

Toetsing

Onder nevenwerkzaamheden verstaat de politie: ‘alle betaalde of onbetaalde werkzaamheden die worden verricht door de medewerker en die niet behoren tot zijn functie c.q. samenstel van werkzaamheden’. Dat kan variëren van vrijwilliger bij een sportvereniging tot het hebben van een eigen bedrijf of het vervullen van een bestuursfunctie binnen een andere organisatie of bedrijf.

Hoewel de politie het goed vindt dat haar medewerkers zich breed maatschappelijk oriënteren en actief zijn in meerdere netwerken, vindt altijd een toets plaats of er sprake is van belangenverstrengeling of botsende belangen. Vanzelfsprekend mag het nevenwerk ook geen schade toebrengen aan het aanzien van het politiewerk.

Topfunctionarissen

Hoewel alle politiemedewerkers hun nevenwerkzaamheden moeten melden als deze de belangen van het politiewerk zouden kunnen raken, is de politie op grond van artikel 55a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) verplicht de nevenwerkzaamheden van de politietop openbaar te maken. Hiertoe behoren:

  • leden van de korpsleiding
  • politiechefs
  • overige leden van de eenheidsleidingen
  • leden van de leiding van het Politiedienstencentrum
  • plaatsvervangend directeur van de Politieacademie
  • diensthoofden/hoofd bedrijfsvoering PDC
  • stafdirecteuren