Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Organisatiestructuur politie Nederland

De politie – met tien regionale eenheden, twee landelijke eenheden en het Politiedienstencentrum – staat onder leiding van korpschef Janny Knol. De overige leden van de korpsleiding zijn Liesbeth Huyzer (Operatiën), Simone Roos (Bedrijfsvoering), Henk Geveke (Technologie en Innovatie) en Hanneke Ekelmans. De korpsleiding wordt ondersteund door een staf. 

Landelijke eenheden

Naast de korpsleiding werken ook deze twee landelijke eenheden op nationaal niveau: Landelijke Expertise en Operaties en Landelijke Opsporing en Interventies.

Eenheid Landelijke Expertise en Operaties

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) werkt samen met alle eenheden en stelt het korps in staat gecoördineerd korpsbreed op te treden, vanuit een nationale en internationale oriëntatie. Deze eenheid bouwt een versterkte nationale intelligencevoorziening. Met als belangrijkste doel het vergroten en versterken van de operationele slagkracht van de politie.

De eenheid stelt hoogwaardige, kapitaalintensieve kennis, kunde en materieel ter beschikking aan andere eenheden en waar mogelijk aan andere veiligheidspartners. Daarnaast verricht zij de brede politietaak (handhaving en opsporing) op de hoofdinfrastructuur en in het domein bewaken-beveiligen-beschermen. Dit gebeurt in samenspraak met de regionale eenheden en met inachtneming van de geldende gezagslijnen.

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties heeft vijf diensten. De politiechef is Inge Godthelp. Zij wordt ondersteund door de eenheidsleiding en een staf.

 • Dienst Landelijk Operationeel Centrum
  Het Operationeel Centrum vormt het hart in de aansturing van alle actuele operaties en zorgt voor overzicht en samenhang. Daartoe beschikt het Operationeel Centrum permanent over een volledig en actueel operationeel beeld: wat speelt er in de maatschappij en welke mensen en middelen heeft de politie beschikbaar? Zo kan het Operationeel Centrum eventueel bijsturen en de slagkracht van de politie afstemmen op de veiligheidssituatie van dat moment. 
 • Intelligence LX
  De intelligenceafdelingen verrichten specifieke, landelijke taken zoals internationale informatie-uitwisseling en nationale informatiecoördinatie. De afdelingen zorgen tevens voor overzicht en inzicht in de (inter)nationale veiligheidssituatie ten behoeve van het operationele politiewerk. Verder fungeert de dienst binnen de politie als loket voor onder meer Europol, Interpol en Nederlandse liaison officers die namens de politie in het buitenland werken. Daarnaast vervult de Intelligence LX de intelligencefunctie voor de domeinen binnen de eenheid.
 • Dienst Specialistische Operaties
  De Dienst Specialistische Operaties levert operationele ondersteuning en hoogwaardige (technologische) vernieuwing aan de Nederlandse politie. Met de vele specialistische taken versterkt de dienst de regionale en landelijke eenheden. Vraag en antwoord worden verbonden door onder andere de inzet van de bereden politie, speur- en specialistische dieren, de specialisten van het Landelijk Forensisch Service Centrum en het Netwerk van Expertiseteams.
 • Dienst Infrastructuur
  De Dienst Infrastructuur bestrijdt de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart. De dienst biedt verder luchtsteun om de slagkracht van de politie te verhogen.
 • Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
  De politie bewaakt en beveiligt personen, objecten en diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze beveiligingsmaatregelen zijn goed op elkaar afgestemd. Naarmate de dreiging groter is of de beveiligingsopdracht ingewikkelder, nemen ook de te nemen maatregelen toe. In zulke situaties krijgt de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging een prominentere rol en levert ondersteuning met specifieke expertise en bijzondere inzetmiddelen. Dit doet de dienst in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Openbaar Ministerie.

Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies gaat op nationaal en internationaal niveau werken aan de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit, terrorisme, buitenlandse inmenging en cybercriminaliteit. Daarnaast zal de eenheid de politie in heel Nederland ondersteunen met speciale interventies (DSI) en heimelijk operaties. De eenheid doet dit in nauwe samenwerking met de regionale eenheden en partners.

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft vier diensten. De politiechef is Rob van Bree. Hij wordt ondersteund door de eenheidsleiding en een staf.

 • Dienst Landelijke Recherche
  De Dienst Landelijke Recherche bestrijdt zware en georganiseerde criminaliteit. Maar ook specifieke fenomenen zoals kinderporno, milieucriminaliteit, terrorisme en high tech crime. Daarnaast is de dienst de officiële, nationale opsporingsinstantie als Nederlanders – of Nederlandse eigendommen buiten onze landsgrenzen – betrokken raken bij of het doelwit zijn van aanslagen of activiteiten van de zware, georganiseerde criminaliteit.
 • Intelligence LO
  De intelligenceafdelingen dragen bij aan de sturing op en verrijking van de opsporingsonderzoeken, prioriteiten en keuzes binnen eenheid. Tevens verrijken zij het inzicht op fenomenen en criminaliteitsvormen. Daarnaast vervult de intelligence LO de intelligencefunctie binnen domeinen zoals de inlichtingendienst, heimelijk werken en andere samenwerkingsverbanden (bv. NSOC).  
 • Afgeschermde Operaties
  Afgeschermde Operaties voert afgeschermde, heimelijke operaties uit ter ondersteuning van opsporingsonderzoeken en geeft (veiligheids)adviezen. De verschillende teams voeren de werkzaamheden uit voor de regionale eenheden, het stelstel Bewaken en Beveiligen, de Rijksrecherche, de Koninklijke Marechaussee, het RST en de BOD’en. Daarnaast werkt Afgeschermde Operaties samen met inlichtingendiensten en veel internationale partners.
 • Dienst Speciale Interventies
  De Dienst Speciale Interventies bestrijdt alle vormen van ernstig geweld en terrorisme. De Aanhoudings- en Ondersteuningsteams van de politie zijn een onderdeel van deze dienst. Zij treden op als redelijkerwijs mag worden verondersteld dat er sprake is van omstandigheden die levensbedreigend zijn voor de politie of anderen.

Politiedienstencentrum

Het Politiedienstencentrum (PDC) is de eenheid binnen de politie die het operationele werk 24/7 voorziet van kennis, expertise en middelen. In deze eenheid komen alle takken van de bedrijfsvoering samen, zoals HRM, Communicatie, ICT, Verwerving, Facility Management en Financiën.

Middelen en technologie
Het PDC weet wat er nodig is in de operatie en zorgt voor de juiste middelen en technologie. Denk hierbij o.a. aan betrouwbare voertuigen, beschermingsmiddelen en een beveiligde laptop. We zorgen ervoor dat onze collega's hun werk goed en veilig kunnen doen. Doordat het PDC deze zaken regelt, hebben de operationele collega's meer tijd voor het daadwerkelijke politiewerk. 

Maakt goed politiewerk mogelijk
Het Politiedienstencentrum innoveert, kijkt vooruit en staat in verbinding met de samenleving. We houden ons bezig met technologische ontwikkelingen in het politiewerk. Dit doen we met het oog op duurzaamheid, zoals het recyclen van uniformen en het verduurzamen van onze politiepanden. We maken goed politiewerk mogelijk. Voor de politie van vandaag, morgen én overmorgen.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

De Landelijke Meldkamer Samenwerking organiseert, met en voor de hulpdiensten een landelijk beheerd, 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamers, waarop de brandweer, politie, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) kunnen uitoefenen. Er zijn tien meldkamers. De Landelijke Meldkamer Samenwerking is een zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert voor alle hulpdiensten de meldkamers.