Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Organisatiestructuur politie Nederland

De politie – met tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum – staat onder leiding van korpschef Henk van Essen. De overige leden van de korpsleiding zijn Liesbeth Huyzer (Operatiën), Simone Roos (Bedrijfsvoering), Henk Geveke (Technologie en Innovatie) en Hanneke Ekelmans. De korpsleiding wordt ondersteund door een staf. 

Landelijke Eenheid

Naast de korpsleiding werkt ook de Landelijke Eenheid op nationaal niveau. Naast eenheidsondersteunende taken heeft de eenheid ook diverse zelfstandige taken. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van zware, georganiseerde criminaliteit en terrorisme, het bewaken en beveiligen van leden van het Koninklijk Huis of andere hoogwaardigheidsbekleders en de opsporing op snelwegen, spoor, water en in de luchtvaart. De eenheid ondersteunt andere politie-eenheden met specialisten op het gebied van recherche en forensische opsporing, maar ook met politiehonden, politiepaarden en helikopters. De Landelijke Eenheid heeft zeven diensten. De politiechef van de Landelijke Eenheid is Oscar Dros. Hij wordt ondersteund door zijn eenheidsleiding en een staf.
 

 • Dienst Landelijk Operationeel Centrum
  Het Operationeel Centrum vormt het hart in de aansturing van alle actuele operaties en zorgt voor overzicht en samenhang. Daartoe beschikt het Operationeel Centrum permanent over een volledig en actueel operationeel beeld: wat speelt er in de maatschappij en welke mensen en middelen heeft de politie beschikbaar? Zo kan het Operationeel Centrum eventueel bijsturen en de slagkracht van de politie afstemmen op de veiligheidssituatie van dat moment. 
 • Dienst Landelijke Recherche
  De Dienst Landelijke Recherche bestrijdt zware en georganiseerde criminaliteit. Maar ook specifieke fenomenen zoals kinderporno, milieucriminaliteit, terrorisme en high tech crime. Daarnaast is de dienst de officiële, nationale opsporingsinstantie als Nederlanders – of Nederlandse eigendommen buiten onze landsgrenzen – betrokken raken bij of het doelwit zijn van aanslagen of activiteiten van de zware, georganiseerde criminaliteit.
 • Dienst Landelijke Informatieorganisatie
  De Dienst Landelijke Informatieorganisatie verricht specifieke, landelijke taken zoals internationale informatie-uitwisseling en nationale informatiecoördinatie. De dienst zorgt tevens voor overzicht en inzicht in de (inter)nationale veiligheidssituatie ten behoeve van het operationele politiewerk. Verder fungeert de dienst binnen de politie als loket voor onder meer Europol, Interpol en Nederlandse liaison officers die namens de politie in het buitenland werken.
 • Dienst Specialistische Operaties
  De Dienst Specialistische Operaties levert operationele ondersteuning en hoogwaardige (technologische) vernieuwing aan de Nederlandse politie. Het gaat daarbij om afgeschermde operaties zoals werken onder dekmantel en getuigenbescherming, het afluisteren van bijvoorbeeld telefoongesprekken, maar ook om beredenen, speur- en specialistische dieren. Het Landelijk Forensisch Servicecentrum maakt eveneens deel uit van deze dienst.
 • Dienst Infrastructuur
  De Dienst Infrastructuur bestrijdt de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse hoofdinfrastructuur: op de snelweg, het water, het spoor en in de luchtvaart. De dienst biedt verder luchtsteun om de slagkracht van de politie te verhogen.
 • Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging
  De politie bewaakt en beveiligt personen, objecten en diensten op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Deze beveiligingsmaatregelen zijn goed op elkaar afgestemd. Naarmate de dreiging groter is of de beveiligingsopdracht ingewikkelder, nemen ook de te nemen maatregelen toe. In zulke situaties krijgt de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging een prominentere rol en levert ondersteuning met specifieke expertise en bijzondere inzetmiddelen. Dit doet de dienst in nauwe samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het Openbaar Ministerie.
 • Dienst Speciale Interventies
  De Dienst Speciale Interventies bestrijdt alle vormen van ernstig geweld en terrorisme. De Aanhoudings- en Ondersteuningsteams van de politie zijn een onderdeel van deze dienst. Zij treden op als redelijkerwijs mag worden verondersteld dat er sprake is van omstandigheden die levensbedreigend zijn voor de politie of anderen.

Politiedienstencentrum

De bedrijfsvoering van de politie – financiën, facilitaire zaken, informatiemanagement, ICT, communicatie en personeelszaken – is landelijk georganiseerd in het Politiedienstencentrum (PDC). Dat ondersteunt het operationele politiewerk 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit doen bedrijfsvoeringmedewerkers vanuit het PDC of waar nodig op locatie in een eenheid. De bedrijfsvoering levert de producten en diensten waaraan de operationele collega’s behoefte hebben. Door de bedrijfsvoering uit handen te nemen, krijgen agenten binnen de eenheden meer tijd voor het daadwerkelijke politiewerk.

Landelijke Meldkamer Samenwerking

De Landelijke Meldkamer Samenwerking organiseert, met en voor de hulpdiensten een landelijk beheerd, 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van operationeel en technisch met elkaar verbonden meldkamers, waarop de brandweer, politie, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) kunnen uitoefenen. Er zijn tien meldkamers. De Landelijke Meldkamer Samenwerking is een nieuw, zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten de meldkamers.