Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

PTSS en smartengeldregeling

De smartengeldregeling compenseert onherstelbaar letsel en het daaruit voortvloeiende gemis aan levensvreugde. Het bestaande pakket aan financiële aanspraken wordt in het nieuwe stelsel uitgebreid met zaken die nu vaak via restschadeprocedures worden vergoed. Denk aan inkomensschade, carrièreschade, vergoeding van kosten in relatie tot herstel en de vergoeding van gerelateerde medische zorgkosten van directe familieleden. In hoogte zal de smartengeldregeling vermoedelijk gaan overeenkomen met wat maatschappelijk gebruikelijk is. Het smartengeld wordt voortaan in een zorgvuldige en persoonsgerichte benadering uitgekeerd. Bij ernstig letsel (waaronder PTSS) wordt gedacht aan een snel financieel gebaar, dat in het teken staat van morele erkenning en zorg.

Commissie van Advies Restschade Afwikkeling Politie (CARAP)

(Oud-)medewerkers van de politie kunnen na een dienstongeval of beroepsziekte (zoals PTSS) recht hebben op een vergoeding van hun restschade, waarin op grond van de rechtspositie van de politie en andere uitkeringen niet wordt voorzien. Vooruitlopend op het nieuwe stelsel beroepsgerelateerde gezondheidsklachten is een Richtlijn aanpak dossiers restschade tot stand gekomen. Doel van deze richtlijn is onder andere het doen van een voorstel aan de (oud-)medewerker, waarin diens restschade op minnelijke wijze en buiten juridische procedures om wordt vergoed.

Het kan dat de (oud-)medewerker of nabestaande en de korpschef van de politie het niet eens worden over de hoogte van de uit te keren vergoeding. De minister van Justitie en Veiligheid heeft een commissie ingesteld die de korpschef advies geeft in deze gevallen, de Commissie van Advies Restschade Afwikkeling Politie (CARAP). Desgevraagd kan de commissie ook adviseren over de vraag of de (oud-)medewerker wel of niet tot de doelgroep van de Richtlijn behoort en over weigering van de korpschef om terug te komen op een reeds overeengekomen vaststellingsovereenkomst aangaande de restschade. Met de CARAP is een laagdrempelige voorziening gecreëerd die een lange en kostbare gang naar de rechter kan voorkomen. De korpschef neemt de adviezen van de CARAP in beginsel over. Slechts op grond van zwaarwegende argumenten wordt hiervan afgeweken.

De CARAP kan door belanghebbenden om advies worden gevraagd op het volgende mailadres: info@carap.nl. U dient hierbij aan te geven waarom u het niet eens bent met de reactie van de korpschef. U kunt zich hierbij laten bijstaan door een gemachtigde.

Het instellingsbesluit vindt u op de site van Rijksoverheid.

ptss, regen,  Foto: Korpsmedia politie
Foto: Korpsmedia