Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Regeling toezicht op arrestantenzorg

Per eenheid komt er een commissie van toezicht die jaarlijks rapporteert aan de korpschef en gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt. Deze commissie houdt toezicht op de arrestantenzorg in de politiecellen(complexen) van de regionale eenheden en de landelijke eenheid politiediensten. De korpschef rapporteert jaarlijks aan de minister over de commissies en hun werkwijze. Daarnaast komt er een landelijk centrum voor toezicht op de kwaliteit van de arrestantenzorg. Dit centrum bestaat uit maximaal vier voorzitters van de commissies van toezicht.