Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Uitslag onderzoek e-screener

U wilt een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, wapenverlof, ontheffing of erkenning. De politie mag uw aanvraag vooralsnog niet in behandeling nemen. Dit vanwege het volgende.
De Wet wapens en munitie (Wwm) schrijft voor dat een aanvrager van één van de hierboven genoemde vergunningen meewerkt aan een door de minister van Justitie en Veiligheid (de minister) aangewezen onderzoek om inzicht te krijgen of een wapen en munitie kan worden toevertrouwd. De minister heeft voor het doen van dit onderzoek de e-screener aangewezen.

In haar brief van 15 juli 2022 heeft de minister de verplichting om mee te werken aan de e-screener opgeschort. Verder heeft zij de politie (in feite de korpschef) geïnstrueerd om geen nieuwe aanvragen voor één van de genoemde vergunningen in behandeling te nemen tot de eerstvolgende wijziging van de Regeling wapens en munitie. 

Als het volledige onderzoek naar uw betrouwbaarheid en psychische gesteldheid is afgerond, neemt de politie of minister (in geval van een ontheffingsaanvraag) contact met u op voor het vervolg.

Meer informatie?

Voor nadere informatie over het onderzoek kunt u zich schriftelijk richten aan

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Postbus 20301
2500 EH Den Haag.

Over de verdere behandeling van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met het team korpscheftaken waar u uw aanvraag heeft ingediend. Voor vragen over de afspraak bij Lamark vindt u contactinformatie op de boekingspagina.