Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Voor wie is de e-screener bedoeld?

U wilt een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit, wapenverlof, ontheffing of erkenning. De politie mag uw aanvraag vooralsnog niet in behandeling nemen. Dit vanwege het volgende.
De Wet wapens en munitie (Wwm) schrijft voor dat een aanvrager van één van de hierboven genoemde vergunningen meewerkt aan een door de minister van Justitie en Veiligheid (de minister) aangewezen onderzoek om inzicht te krijgen of een wapen en munitie kan worden toevertrouwd. De minister heeft voor het doen van dit onderzoek de e-screener aangewezen.

In haar brief van 15 juli 2022 heeft de minister de verplichting om mee te werken aan de e-screener opgeschort. Verder heeft zij de politie (in feite de korpschef) geïnstrueerd om geen nieuwe aanvragen voor één van de genoemde vergunningen in behandeling te nemen tot de eerstvolgende wijziging van de Regeling wapens en munitie. 

Iedereen die een wapenverlof, ontheffing, erkenning of omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit voor de eerste keer aanvraagt, moet meewerken aan het onderzoek met de e-screener. Dat is wettelijk verplicht. Elke aanvrager die zijn medewerking moet verlenen, ontvangt een uitnodigingsbrief en een informatiebrochure met daarin informatie over de aanmeldprocedure en het verloop van het onderzoek. Mocht de politie of minister (in geval van ontheffing) op een later tijdstip twijfels krijgen over de psychische gesteldheid van de wapenbezitter, dan kan opnieuw medewerking aan een onderzoek e-screener worden gevorderd.