Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is doxing?

Doxing is kortweg het met kwade bedoelingen verzamelen of (verder) verspreiden van persoonlijke, gevoelige of privéinformatie zoals woonadres, telefoonnummer, een foto (bijv. gelaatsafbeelding), paspoort, naam werkgever en gegevens van familie of combinaties. Kortom, persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd.

Doxing speelt zich vooral online af en via sociale media en heeft het oogmerk iemand:

  • vrees aan te (laten) jagen;
  • ernstige overlast aan te (laten) doen of;
  • ernstig te (laten) hinderen in de uitoefening van zijn ambt of beroep.

Deze gedragingen kunnen een enorme inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers en hun sociale omgeving. Doxing kan omvangrijke vormen aannemen en ontwikkelt zich soms tot heuse mediastormen en online heksenjachten. Doxing is per definitie persoonlijk van aard en kan een sterk ontregelend effect op de privésituatie van het slachtoffer en zijn/haar omgeving hebben. Online achtergebleven content is door de snelle verspreidingsmogelijkheden van het medium vaak zeer slecht geheel te verwijderen, waardoor slachtoffers een langdurige confrontatie met deze intimidatie kunnen ervaren. Doxing gaat in de praktijk vaak gepaard met delicten als bedreiging, opruiing, belediging of smaad. Het delict kan ook leiden tot veel ernstige delicten die het leven of de veiligheid van de gedoxte slachtoffers in gevaar brengt.