Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is de visie van de politie op duurzaamheid?

Duurzaamheid is een opgave die onder andere gaat over klimaat, schaarste, diversiteit, gezondheid en veiligheid. Het gaat erom dat we huidige en toekomstige generaties niet de mogelijkheid ontnemen om in hun levensbehoeften te voorzien. Om als werkgever toekomstbestendig te blijven en bij te dragen aan een toekomstbestendige samenleving, geeft de politie duurzaamheid een plaats in de gehele strategie van de organisatie.

Duurzaamheid staat niet naast de kerntaken van de politie, het draagt eraan bij. Het is een strategisch thema waarin de politie vooruitkijkt en anticipeert op het toenemend maatschappelijk en ecologisch belang van duurzaamheid. Een duurzame samenleving is een veilige samenleving, daarom doet de politie ook op dit vlak een stap naar voren. De ambitie van de politie luidt:

‘Op een steeds duurzamere wijze bijdragen aan een veilige, rechtvaardige en inclusieve samenleving. We bewegen mee en stimuleren de verduurzaming van mens, milieu en maatschappij om onveranderd waakzaam en dienstbaar te zijn.’

Met haar duurzaamheidsprogramma draagt de politie bij aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

De politie doet een stap naar voren op het gebied van:

Mens
We zetten een stap naar voren voor de gezondheid, (sociale) veiligheid, gelijkheid, ontwikkeling en het welzijn van ruim 70.000 politiemensen. Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is immers van groot belang voor de continuïteit van de politie.

Milieu
We zetten een stap naar voren om de milieu-impact te minimaliseren en daarmee de ecologische voetafdruk te verkleinen. De urgentie om te verduurzamen is hoog: de aarde warmt op, grondstoffen worden schaarser en de biodiversiteit neemt af. Om klimaatverandering een halt toe te roepen en de generaties na ons een leefbare, veilige en schone plek te bieden, moet de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd. Van alle emissies wordt het merendeel uitgestoten door energieverbruik. Daarnaast worden bijna net zoveel emissies uitgestoten bij de productie van producten en materialen. Voor een toekomstbestendige politie moet dit complete plaatje worden bekeken. Daarom verkleinen we onze voetafdruk door onze impact door energieverbruik en materiaalgebruik te verminderen, te vergroenen en te verslimmen.

Maatschappij
We zetten een stap naar voren om meer beweging tot stand te brengen bij leveranciers, samenwerkingspartners en burgers om een duurzamer denken en handelen te stimuleren. De politie heeft als Rijksorganisatie een belangrijke maatschappelijke voorbeeldrol en daarmee een directe en indirecte impact op haar omgeving. Door ons hier bewust van te zijn, kunnen we als opdrachtgever, samenwerkingspartner en de politie op straat een duurzamer denken en handelen stimuleren.