Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is erfenisfraude?

Erfenisfraude is een verzamelbegrip voor alle fraudevormen waarbij een erfenis betrokken is. Bij erfenisfraude onderscheiden we:

Erfenisfraude op basis van niet bestaande erfenissen (voorschotfraude)

Per brief of e-mail wordt het beoogde slachtoffer op de hoogte gebracht van het overlijden van een zogenaamd ver familielid of naamgenoot. De ontvanger wordt aangewezen als erfgenaam van (een deel van) een enorme erfenis. Er worden vaak authentiek lijkende certificaten en documenten overlegd om het verhaal geloofwaardig te maken. Wanneer het vertrouwen van het slachtoffer gewonnen is vraagt de oplichter om een bedrag over te maken voor het voldoen van “kosten die noodzakelijk zijn om het geld vrij te maken”. Vaak begint dat met kleine bedragen en worden er daarna steeds grotere “kosten” opgevoerd. Dat geld verdwijnt in de zakken van de oplichter en van een echte erfenis is geen sprake.

Erfenisfraude feitelijke nalatenschappen

Bij de afhandeling van een nalatenschap wordt één der erfgenamen of een buitenstaander onterecht bevoordeeld ten opzichte van de overige erfgenamen. Bijvoorbeeld door misbruik van bankpassen ten eigen voordele of bijvoorbeeld het onderwaarderen van (kapitaalintensieve) delen van de erfenis (als bijv. een huis of een auto) waardoor de daarin geïnteresseerde erfgenaam zich het betreffende goed tegen een te lage waarde kan toe-eigenen.

Dit is een over het algemeen een civiele aangelegenheid en NIET strafbaar volgens het wetboek van strafrecht.

Advies slachtoffer

  • Neem contact op met juridische dienstverlening
  • In geval van betrokkenheid van een notaris die onoorbaar handelt, kan het Bureau Financieel Toezicht worden ingeschakeld.