Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat wil de politie bereiken?

Overeenkomstig het landelijke CO2-beleid luidt de hoofddoelstelling voor CO2-reductie van de politie als volgt:  Het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met 60 procent in 2030, en met 100 procent in 2050, ten opzichte van het niveau van 1990. De politie heeft voor de periode tot 2030 het beleid vastgesteld om deze doelen te behalen. In 2020 zijn routekaartenopgesteld voor de thema’s huisvesting en vervoer, die begin 2023 zijn aangescherpt. Een routekaart omschrijft de doelen tot aan 2030, en een aanpak om die doelen te realiseren.

De politie heeft de volgende subdoelstellingen geformuleerd:

  • In 2030 is de uitstoot van reisbewegingen van de politie met 60 procent gedaald ten opzichte van 1990. In 2050 is deze reductie 100 procent.
  • In 2021 zijn de aanbestedingen voor voertuigen van de politie 38,5 procent hybride of 0-emissie, in 2026 is 38,5 procent 0-emissie.
  • In 2030 is de uitstoot van huisvesting van de politie met 60 procent gedaald ten opzichte van 1990. In 2050 is deze reductie 100 procent.
  • De politie streeft naar het volledig circulair zijn in 2050 in de categorieën Facilitaire Services, Geweldsmiddelen & Uitrusting en Operationele middelen.