Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat zijn politiemissies?

In artikel 90 van de Nederlandse grondwet is vastgelegd dat de Nederlandse regering tot taak heeft de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen. Nederland geeft hier onder andere invulling aan door ons leger te sturen naar gebieden waar oorlog is of dreigt, door ontwikkelingshulp te geven en de mensenrechten te beschermen.

In de fase daarna, de wederopbouw - maakt het uitzenden van Nederlandse politiemensen hiervan onderdeel uit. De Nederlandse politie neemt deel aan vredesmissies van de Verenigde Naties en missies van de Europese Unie. Op dit moment zijn er Nederlandse politiemensen actief in onder meer Georgië, Kosovo, Libië, Mali, Oost-Oekraïne en Somalië. Zij assisteren bij de opbouw van de lokale politieorganisaties.

Feiten en cijfers over politiemissies

  • Jaarlijks nemen tot honderd politiemensen deel aan internationale (vredes)missies.
  • Zij worden ingezet bij missies in landen als Georgië, Kosovo, Libië, Mali, Oost-Oekraïne en Somalië.
  • De missies waaraan Nederland deelneemt, worden in internationaal verband georganiseerd. Bijvoorbeeld door de Europese Unie en de Verenigde Naties.
  • Politiemensen kunnen zich vrijwillig voor een missie aanmelden.  
  • Politiemensen nemen voor de periode van één jaar deel aan een missie.
  • Voorafgaand aan de missie ondergaan de politiemensen een zwaar selectie- en opleidingstraject.