Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Extra geld naar veiligheid

Gepubliceerd op:

Nederland - In de Miljoenennota 2022 maakt het kabinet 524 miljoen euro extra vrij voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een groot deel van dit geld wordt gebruikt om de samenleving en onze economie weerbaarder te maken tegen criminele invloeden. Het geld dat voor de politie is bestemd, wordt ingezet om de aanpak van de georganiseerde criminaliteit verder te versterken en voor een eerste noodzakelijke capaciteitsuitbreiding binnen het stelsel Bewaken en Beveiligen. Maar voor een structurele versterking van de politie is meer nodig.

Koffertje Prinsjesdag

Korpschef Henk van Essen: ‘Met de extra middelen voor de aanpak van ondermijning kan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit verder worden verstevigd en de druk op de collega’s met bewakings- en beveiligingswerkzaamheden op termijn worden verlicht. Dat is een goede stap. Maar voor een structurele versterking van de politie is meer nodig: ruim 600 miljoen euro voor de komende jaren. Al langer vragen wij de formerende partijen oog te hebben voor voldoende en vaste investeringen in de politie en veiligheid, in de rechtsstaat. Dit betekent dat naast geld voor de aanpak van ondermijning er juist ook financiële middelen moeten gaan naar aanwezigheid van de politie in de wijk, cybercrime en digitalisering. Dat verdient Nederland!’

Fundament versterken
In een gezamenlijke verklaring stellen de regioburgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie dat de gepresenteerde begroting een structurele investering is in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en toegang tot het recht. ‘Dit is een belangrijke stap die de demissionaire minister zet’, aldus de drie ketenpartners. 'Helaas zien wij tegelijkertijd dat deze investering niet voldoende is om het fundament van de organisaties in de strafrechtketen duurzaam te versterken. Investeringen daartoe door een nieuw kabinet zien wij liever vandaag dan morgen.’

Veiligheidsketen
Gerrit van der Burg (Openbaar ministerie), Femke Halsema (regioburgemeesters) en Henk van Essen (politie) erkennen in hun verklaring dat de Minister met het toegezegde geld een noodzakelijke, forse investering in de aanpak van een hardnekkig en urgent probleem doet. ‘Het betreft echter geld specifiek voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en toegang tot het recht’, stellen zij. ‘De afgelopen jaren hebben organisaties in de hele veiligheidsketen te weinig middelen gehad voor de uit te voeren taken; het piept en het kraakt daardoor. Veiligheid in de wijken en een robuuste strafrechtketen staan of vallen met goed bemenste en goed toegeruste basisteams van de politie, versterking van recherchecapaciteit, voldoende rechters en officieren. Er zal daarom aanzienlijk in opleidingscapaciteit moeten worden geïnvesteerd. Ook is betere ICT nodig om personeel bij politie, de rechterlijke macht en andere partners, te ondersteunen in hun werk en de strafrechtketen verder te optimaliseren. Die investeringen zien wij liever vandaag dan morgen’, aldus OM, politie en regioburgemeesters.

Langere termijn
De drie partners roepen het toekomstige kabinet én het parlement dan ook op om naar de langere termijn te kijken. ‘Het is nodig dat naast deze stap structureel geld beschikbaar komt om onze basis te verstevigen. Een huis bouw je ook pas uit, als het fundament versterkt is. Daarom roepen wij de politiek nogmaals op om bij een nieuw te vormen kabinet structureel minimaal 1 miljard euro extra beschikbaar te stellen, zodat we het fundament van onze rechtstaat kunnen versterken en ons land veiliger wordt.’