Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Inspectie rondt onderzoek naar Afgeschermde Operaties af

Laatst gewijzigd op:

Driebergen - De politie herkent zich in de vandaag gepubliceerde conclusies van de Inspectie JenV over de knelpunten binnen de afdeling Afgeschermde Operaties (AO) van de Landelijke Eenheid. Hoewel de teams binnen de afdelingen goede operationele resultaten boeken, leiden een gebrekkige samenwerking, onvoldoende aansturing en een onveilige werksfeer tot risico’s. De politie neemt de aanbevelingen van de Inspectie om de problemen aan te pakken over.

Politie-uniform

“Het is een kritisch rapport waarvan ik mij de inhoud zeer aantrek”, zegt Rob van Bree, plaatsvervangend politiechef LE. “De bevindingen over de cultuur en sturing, zijn net als de opmerkingen over de ‘span of control’ herkenbaar. Ook sluiten de conclusies aan bij eerdere rapporten over andere onderdelen van de LE met in het bijzonder de conclusies van de Commissie Brouwer naar de  suïcide van een collega van het team WOD. Het maakt wederom duidelijk welke opgave voor ons ligt. We dienen een organisatie te bouwen die de professionaliteit van onze collega’s op een juiste wijze ondersteunt en hen een veilige werkomgeving biedt. Dat is het minste wat zij mogen verwachten. Niet voor niets noemt de Inspectie de afdeling AO van vitaal belang voor de opsporing in Nederland.”

Bevindingen eerdere onderzoeken herbevestigd

De door de Inspectie gesignaleerde problemen zijn voor een deel terug te voeren op de complexe positie van de LE binnen de politie en de forse uitbreiding van het takenpakket van de eenheid. Daarmee worden bevindingen uit de eerdere deelonderzoeken naar DLIO en het CTER-cluster herbevestigd. Zo wijst de Inspectie wijst erop dat de formats van de nationale politie, voor inrichting en sturing, zonder aanpassing op de afdeling AO zijn gelegd, maar niet één op één blijken te passen. Alle heimelijke teams zijn bij de vorming van de nationale politie in een afdeling ondergebracht, maar door een gebrek aan inhoudelijke overeenkomsten is er niet in onderlinge samenhang een missie en visie uitgewerkt. De teams streven eigen doelstellingen na en bevinden zich in een organisatorisch isolement. In het verbeterprogramma van de LE zal hier aandacht voor zijn en ook het advies van de commissie Schneiders zal hierop gericht zijn.

Organisatorische versterkingen op korte termijn

De eenheidsleiding heeft inmiddels stappen gezet voor noodzakelijke organisatorische versterkingen binnen de Dienst Specialistische Operaties (DSO), waar AO onder valt. Zo zal het aantal leidinggevenden worden uitgebreid om de 'span of care' te verbeteren, worden er specialisten aangesteld die de noodzakelijke verbeteringen kunnen uitwerken en ondersteunen, en zullen er extra psychologen geworven worden ter begeleiding en ondersteuning van medewerkers. Bij de selectie van deze nieuwe mensen wordt een draagvlakcommissie ingesteld en is een toehoorder van de OR betrokken. Verder zijn alle lopende heimelijke trajecten waarbij het team WOD betrokken is (deels nogmaals) beoordeeld op onverantwoorde risico’s.

Van Bree: “De organisatorische versterkingen die wij in gang hebben gezet zijn niet het antwoord op de omvangrijke uitdagingen die voor ons liggen. Maar zij dienen wel als een noodzakelijke dijkversterking. Zij vormen een minimale basis om aan de slag te gaan met de aanbevelingen en om de verbeteringen in de komende periode in te zetten en door te voeren. Daarmee verwachten we ruimte te creëren om te gaan bouwen en duurzaam te veranderen. Dit zal niet van vandaag op morgen tot stand komen. We zullen echt de tijd moeten nemen en krijgen om, samen met de medewerkers van AO, een duurzame verandering tot stand te brengen.”

Lees ook: Werkwijze politieafdeling risicovol voor geheime operaties tegen zware misdaad  van Inspectie Justitie en Veiligheid.

Woordvoering: Landelijke Eenheid