Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Trendbeeld Eenheid Amsterdam Een kwestie van balans

Amsterdam - Na tien jaar Nationale Politie, twee corona-jaren en vijf opeenvolgende edities van het trendbeeld, is het tijd om vooruit te kijken. Hoe werken trends in criminaliteit en politiewerk door richting 2027? En hoe moet de politie er over vijf jaar uit zien om deze het hoofd te kunnen bieden?

Net zoals in de voorgaande trendbeelden, vormen de ervaringen en inzichten van politiemedewerkers van de eenheid Amsterdam het vertrekpunt. Centraal daarbij stond de ‘hoe nu verder?’ vraag: hoe kan de eenheid Amsterdam haar weg vinden binnen een complexe en veranderende samenleving, richting een toekomstbestendige politie?

Terugblikken en vooruitkijken 
Aan de hand van de zeven meest pregnante trends waar de eenheid Amsterdam momenteel mee te maken heeft, wordt zowel vijf jaar terug, als vijf jaar vooruit gekeken. Achtereenvolgens komen aan de orde: de digitale stroomversnelling, georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, maatschappelijke onrust en de toenemende druk op de openbare orde, verharding op meerdere fronten, de aanpak Zorg & Veiligheid, samenwerken met publieke en private partijen, interne ontwikkelingen rond capaciteit, werkdruk en welzijn. 

Anticiperen op het jaar 2027 
De thema’s en problemen die naar voren komen in dit trendbeeld zijn niet nieuw. En de politie staat niet stil, integendeel. Het zijn onderwerpen die veelvuldig binnen politiegeledingen besproken worden en terug te vinden zijn in plannen van de Nationale Politie en de eenheid Amsterdam. Plannen met heldere ambities over o.a. wijk- en webgericht werken, digitale transitie, een duurzaam inzetbare politie en leiderschap. Maar ook op de werkvloer leven veel ideeën over hoe het politiewerk anders en slimmer te organiseren. 

Dit trendbeeld levert input voor dialoog en discussie over de politie van de toekomst. Niet alleen binnen de eenheid Amsterdam, ook al zijn de bevindingen daar opgehaald, en niet alleen voor de politie, maar ook voor partners en burgers.