Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

COR reageert op Position Paper Politie 2024-2028

Gepubliceerd op:

Den Haag - Vorige week verscheen, mede naar aanleiding van de aanstaande Tweede Kamer verkiezingen die op 22 november plaatsvinden, het ‘Position Paper 2024-2028’ van de politie. Wij hebben hier als Centrale Ondernemingsraad (COR) input voor kunnen leveren en ondersteunen het eindproduct. In deze memo reageren wij op de punten uit het PP die onze speerpunten raken.

Basis op orde
De politie staat continu onder druk. Niet alleen vanwege de capaciteitstekorten, maar ook vanwege de taken en maatschappelijke ontwikkelingen die er sinds de start van de Nationale Politie zijn bijgekomen. Voor de meeste taken is er geen of onvoldoende budget gekomen. Doordat extra gelden door middel van bijvoorbeeld moties, worden toebedeeld aan een specifiek doel, vormen deze geen oplossing voor de structurele tekorten die er bestaan. Daarom staat in het Position Paper 2024-2028 (PP) met stip op één dat de basis op orde moet zijn.

Dit betekent niet alleen dat de voornoemde tekorten met gelden, zoals in het PP staat, met 156 miljoen aangevuld dienen te worden, maar ook dat er binnen de politie stabieler en beter beleid gevoerd dient te worden. Dit resulteert in een totale investering van 400 miljoen om de politie op orde te brengen en toekomstbestendig te maken.

De COR staat positief tegenover de maatregelen die in het PP benoemd worden om de verankering in de wijk te versterken en te behouden, zoals het vervangen van aspiranten door 300 fte in de formatie. Daarnaast hoopt de COR dat de vernieuwde governance van de politie en het werken met de IV-waardeketens bijdragen aan het op orde krijgen van de basis.

Loopbaan lang gezond, veilig en inclusief
In lijn 2 staan goed werkgeverschap en de aanpak van PTSS opgenomen. Dit blijft voor de COR ook een zorg. Ondanks dat de aanpak rondom PTSS is verbeterd, door middel van bijvoorbeeld het buddy project voor collega’s met PTSS, verdient de afhandeling van PTSS-cases de komende jaren nog meer de aandacht.

De COR is van mening dat de politie ook dient te investeren in het aantrekkelijk worden en blijven als een goede werkgever. Er bestaan namelijk zorgen over de voor de politie onverwacht toegenomen uitstroom van collega’s. Zorgen voor een betere documentatie van exitgesprekken draagt bij aan het verklaren van de keuze van deze collega’s om het korps te verlaten. Verder kan bijvoorbeeld gedacht worden aan soepelere aanstellingseisen en, zoals in het PP staat, het verder investeren in duurzaam personeelsbeleid. Het maken van een arbeidsmarktstrategie en oprichten van de ‘vitale teams’ zijn hier een mooi voorbeeld van. Daarbij hoort ook nieuw, inclusief en dienend leiderschap.

De politie wordt door de samenleving goed gewaardeerd, wat belangrijk is om legitimiteit te behouden. De COR pleit dan, net als het korps, ook voor een veilige en inclusieve politie waarbij iedereen mag zijn wie hij/zij is.

Digitaal vaardig
Net als in het PP staat, vindt de COR het ook zeer belangrijk om te investeren in de digitale vaardigheden van alle politiemedewerkers. Hierbij hoort ook het verhogen van de digitale volwassenheid van onze huidige politiesystemen. In deze tijd, waarbij de klassieke criminaliteit is gedaald en digitale criminaliteitscijfers zijn gestegen, kunnen wij als politieorganisatie niet achterblijven om hierin te blijven investeren. Ondanks dat veel ‘legacy’ systemen zijn/worden vernieuwd en/of vervangen, is het ook nodig om te investeren in nieuwe systemen die het politiewerk beter en efficiënter kunnen maken. Voor het verkennen, testen en het in gebruik nemen van state-of-the-art technologie en middelen is een stabiele Dienst IV en innovatielandschap binnen de politie noodzakelijk.

Kortom, er moet nog veel werk verricht worden. Daartegenover staat een investering vanuit de eigen organisatie en middelen vanuit de overheid.