Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wetenschappelijke Adviesraad Politie van start

Laatst gewijzigd op:

Nederland - ​​​​​​​De politie, bestuurders en andere partijen die er belang in stellen, kunnen voortaan beschikken over de adviezen van de Wetenschappelijke Adviesraad Politie. De raad is een onafhankelijk orgaan, dat de korpsleiding gevraagd en ongevraagd adviseert over de functie en het functioneren van de politie. Op woensdagavond 20 september is de Wetenschappelijke Adviesraad Politie in bijzijn van korpschef Henk van Essen geïnstalleerd.

politie

De Wetenschappelijke Adviesraad Politie publiceert jaarlijks twee of meer afgewogen en wetenschappelijk gefundeerde adviezen. De nadruk ligt daarbij op brede vraagstukken met betekenis voor de langere termijn. De adviezen kunnen een rol spelen bij het agenderen en het aanjagen van het publieke debat over maatschappelijke vraagstukken die betrekking hebben op de functie van de politie, of daaraan raken. Ook draagt het optreden van de raad bij aan het versterken van de verbinding tussen de politie en de academische wereld.

Volgens korpschef Henk van Essen zijn kennis en onderzoek onmisbaar voor het ontwikkelen van een visie en strategie van het korps op grote thema’s. Van Essen: ‘De politie moet het voortouw kunnen nemen in voor de politie relevante en vaak lastige vraagstukken. Door het inbrengen van beschikbare kennis en wetenschappelijk onderzoek, draagt de Wetenschappelijk Adviesraad Politie bij aan de kwaliteit van het debat.’

Dat de Nederlandse politie zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een kennisintensieve organisatie, wordt zichtbaar in de grote hoeveelheid onderzoek en de talrijke verbindingen tussen de politie en kennisinstellingen. Er zijn samenwerkingsprogramma’s met universiteiten en hogescholen en tal van promovendi doen onderzoek naar de politie. De Wetenschappelijke Adviesraad Politie is volgens korpschef Van Essen niet los te zien van de groeiende beschikbaarheid en betekenis van wetenschappelijk onderzoek.

Van Essen: ‘De politiefunctie heeft overeenkomsten met andere maatschappelijke functies, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg. Het zijn maatschappelijke opgaven die zich niet beperken tot afgebakende beleidsterreinen of wetenschappelijke disciplines. De Wetenschappelijke Adviesraad Politie kan vanuit wetenschappelijke duiding de politie helpen om zorgvuldige afwegingen te maken. Ik bedank de leden voor het ter beschikking stellen van hun expertise.’

 

Leden van de Wetenschappelijke Adviesraad Politie:

 

Prof. Dr. S. (Sandra) van Thiel (voorzitter)

Hoogleraar Publiek Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. Dr. M. (Marleen) Easton

Director Research Group 'Governing and Policing Security', Universiteit Gent

Prof. Dr. E. (Ellen) Giebels

Hoogleraar Psychology of Conflict, Risk and Safety, Universiteit Twente

Prof. Dr. B.P.F. (Bart) Jacobs

Hoogleraar Security, Privacy en Identity, Radboud Universiteit

Prof. Dr. Mr. J.M. (Hans) Nelen

Professor of Criminology, Maastricht University

 

Mr. A. (André) Rouvoet

Bestuurder/ toezichthouder, GGD GHOR Nederland

 

Prof. Dr. Mr. L. (Lonneke) Stevens

Hoogleraar Straf- en procesrecht, Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Dr. J.I. (Janka) Stoker

Hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering, Rijksuniversiteit Groningen

Drs. B.J.A.M. (Bernard) Welten

Strategisch adviseur

 

Prof. Dr. Mr. M.A.H. (Maartje) van der Woude

Hoogleraar Rechtssociologie, Universiteit Leiden

 

 

Website: www.wetenschappelijkeadviesraadpolitie.nl