Ga naar content

Bestrijding kinderporno

Met kinderporno worden afbeeldingen of video’s bedoeld waarin het seksueel misbruik van (een) minderjarige(n) (iemand onder 18 jaar) is vastgelegd. Kinderporno is niet nieuw, maar het internet heeft voor een enorme toename gezorgd als het gaat om verspreiding en uitwisseling van kinderporno. Het bekijken, verspreiden, tentoonstellen, vervaardigen, invoeren, doorvoeren, uitvoeren of in voorraad hebben van kinderporno is strafbaar. Het opsporen van criminaliteit rondom kinderpornografie is een taak van de politie. Ga dus niet zelf actief op zoek naar kinderporno. Verspreid vooral ook zelf geen kinderporno, dit is strafbaar. U loopt dan de kans dat u zelf onderwerp wordt van een politieonderzoek. Of u verstoort al lopende onderzoeken.

Inhoudsopgave

Meldpunt kinderporno op internet

Ben je kinderporno tegengekomen in een chatapp of via social media? Meld dit aan ons via het nummer +31 (0)6 428 346 35 of kijk hier

Wat is kinderporno?

We spreken van kinderporno als het gaat om een afbeelding of een video van een minderjarige (iemand onder de 18 jaar) die seksuele handelingen verricht. Kinderpornografie op het internet is bijna altijd een bewijs van seksueel misbruik van minderjarigen. Deze zaken waarbij sprake is van misbruik en productie van kinderpornomateriaal krijgen voorrang in de aanpak door politie en Justitie. Bij kinderporno hoeft er echter geen sprake te zijn van dwang of onwil. Ook als de seksuele handelingen met instemming van de minderjarige(n) zijn vastgelegd - bijvoorbeeld in het geval van sexting - is er sprake van kinderporno. Het gaat immers om op beeld vastgelegde seksuele activiteiten door (een) minderjarige(n). Dus ook als een minderjarige zich uitkleedt voor een webcam of een meerderjarige een minderjarige benadert met seksuele verzoeken via (social) media als SnapChat en Whats App hebben we het over kinderporno. Het gaat niet alleen om seksuele foto’s en video’s van kinderen, ook virtueel beeldmateriaal is strafbaar. Denk dan aan bijvoorbeeld tekeningen of samengevoegde foto’s. Dit soort materiaal suggereert seksueel misbruik van kinderen.

Wat is strafbaar in Nederland als het gaat om kinderporno?

Het is in Nederland strafbaar om kinderporno:

 • te bekijken
 • te bezitten
 • aan te bieden
 • te verspreiden
 • te maken

Ook Nederlanders die zich in het buitenland schuldig maken aan activiteiten rond kinderporno kunnen daarvoor in Nederland worden berecht.

Hoe gaan verspreiders van kinderporno te werk op het internet?

Door de komst van internet is het makkelijker geworden kinderporno te bekijken, uit te wisselen en te verspreiden. Internet bestaat niet alleen uit een openbaar deel, maar bevat ook afgeschermde delen. Onder andere afgeschermde netwerken, maken de opsporing naar illegale activiteiten ingewikkeld. Online wordt een grote hoeveelheid aan kinderpornografische afbeeldingen en films aangeboden. In eerste instantie gebeurde dit op websites die voor iedereen toegankelijk waren, openbaar dus. De eigenaren van die websites waren makkelijk te achterhalen.

Tegenwoordig gebruiken criminelen steeds vaker technieken die zorgen voor afscherming om zo binnen een select netwerk hun beelden te verspreiden. Foto’s worden bijvoorbeeld in delen op verschillende servers gezet, zodat ze alleen te vinden zijn door een beperkte groep geïnteresseerden. De verzamelaars van kinderporno maken meestal gebruik van besloten netwerken. Binnen deze netwerken gebruiken zij versleutelde bestanden of e-mail.

Hoe gaan kinderlokkers (groomers) te werk op het internet?

Veel kinderlokkers gebruiken het internet om in contact te komen met kinderen. Dit heet ‘grooming’. De groomers benaderen hun slachtoffers meestal in chatboxen, waar ze zich al dan niet voordoen als iemand anders. Door het kind te chanteren, te misleiden of te manipuleren probeert de groomer controle te krijgen over het slachtoffer. Vervolgens spoort hij het kind aan om over zijn of haar grenzen heen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan seksueel gedrag voor de webcam. Het doel is meestal een ontmoeting met het kind om het seksueel te misbruiken. Groomers kunnen strafrechtelijk worden vervolgd. Ook als ze een kind nooit hebben ontmoet.

Wat kan ik als ouder tegen kinderlokkers via het internet doen?

Licht uw kinderen goed voor. Kijk samen met ze bijvoorbeeld op de website Help wanted. Op deze website worden tips gegeven aan kinderen om zich te beschermen tegen ‘cyberlokkers’. Zo raadt de website kinderen aan om niet zo maar af te spreken met iemand die zij online hebben ontmoet, nooit persoonlijke gegevens aan anderen te geven en goed na te denken voordat zij een (naakt)foto of video op het internet plaatsen. Zijn kinderen toch online lastiggevallen? Dan kunnen zij dit op de website melden.

Vermoedt u dat uw kinderen slachtoffer dreigen te worden van grooming? Meld dit dan bij de politie. Een melding kan de basis zijn voor politie, justitie of opsporings- en inlichtingendiensten om actie te ondernemen. Op de website HelpWanted vindt u meer informatie over grooming.

Wat kan ik doen als ik kinderporno tegenkom (op het internet)?

U kunt op verschillende manieren melding of aangifte doen van kinderporno.

 • Leest u op een forum dat personen kinderporno uitwisselen? Of merkt u dat personen minderjarigen seksueel benaderen bijvoorbeeld via een chatsite of via een webcam? Deze informatie kunt u delen via het meldformulier van het Meldpunt Kinderporno op internet. Hier wordt de situatie beoordeeld en gewogen*.
 • Wanneer u een vermoeden heeft van actueel misbruik van een minderjarige (bijvoorbeeld in het geval van webcamseks) en het slachtoffer en/of de locatie is bekend, maak dan melding via 112. Zijn het slachtoffer en locatie niet bekend, belt u dan met 0900-8844.** Voor het eerste onderzoek om slachtoffer, verdachte en/of locatie te achterhalen, gebruikt de politie onder andere e-mailadressen, nicknames, telefoonnummers en het IP-adres (uniek internetadres van een computer). Noteert u deze en/of maak een screenshot van uw beeldscherm.;
 • Wilt u aangifte doen? Bel dan met de plaatselijke politie via 0900-8844;
 • Teksttelefoon alarmnummer: 0800-8112 (voor doven en slechthorenden). Teksttelefoon politie algemeen: 0900-1844 (voor doven en slechthorenden);
 • Let op: het opsporen van criminaliteit rondom kinderporno is een taak van de politie. Ga niet zelf actief op zoek naar kinderporno en doe niet mee aan verspreiding hiervan. Dit is strafbaar. Personen die wel actief op zoek gaan naar strafbaar beeldmateriaal, kunnen reeds lopende onderzoeken verstoren of lopen de kans zelf onderwerp te worden van een politieonderzoek.

* De melding wordt in eerste instantie in behandeling genomen door medewerkers van Meldpunt Kinderporno op internet. Zij beoordelen uw melding op basis van hun professionaliteit, ervaring en binnen de wettelijk gestelde kaders. De politie werkt nauw samen met het Meldpunt Kinderporno op internet. Na zorgvuldige beoordeling van de door u verstrekte informatie, besluit de medewerker deze al dan niet zelfstandig dan wel in samenwerking met de politie af te handelen. U wordt geïnformeerd over de afhandeling.

** Vaak is op het moment van melden onbekend om wie en waar het precies gaat. Dit kan vaak ook niet meteen worden vastgesteld. Ook door de politie niet. Belt u daarom in gevallen waar het slachtoffer en locatie onbekend zijn met 0900-8844.

Wat is het verschil tussen een melding doen en aangifte doen?

 • Meldt u kinderporno? Dan geeft u in principe een tip over iets wat u bent tegengekomen op het internet. Uw melding kan de basis zijn voor verdere actie door politie, justitie of opsporings- en inlichtingendiensten. U werkt dus mee aan het aanpakken van criminaliteit op internet. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Als dat nodig is, neemt de politie contact met u op.
 • Doet u aangifte van kinderporno? Dan stelt u de politie officieel in kennis van een strafbaar feit. U wordt op het bureau uitgenodigd voor een gesprek. De politie maakt dan een proces-verbaal op en stelt een onderzoek in.

Wat doet de politie?

De politie bij u in de buurt heeft een eigen team dat zich bezighoudt met de bestrijding van kinderporno, namelijk het Team ter bestrijding van Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK). In Nederland zijn er 10 TBKKs werkzaam plus een Landelijke Eenheid TBKK. Deze teams werken nauw samen met de zedenpolitie omdat kinderporno en andere zedendelicten vaak samengaan. Zij geven opvolging aan meldingen van kinderporno en draaien zaken om zowel daders als slachtoffers te identificeren en uit hun situatie te halen.

Het team ter bestrijding van kinderpornografie van de Landelijke Eenheid ondersteunt de regio's en houdt zich daarnaast bezig met internationale onderzoeken en complexere zaken als het gaat om de (digitale) opsporing en bestrijding van kinderporno. Het team richt zich op de volgende zaken.

 • Opsporen van makers van kinderporno.
 • Ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen. Zoals een database met aangetroffen afbeeldingen en de software om nieuwe afbeeldingen met de database te vergelijken en zo makkelijker daders en slachtoffers op te sporen. Zo kan het team kijken of het gaat om bekend of nieuwe materiaal. Staan de afbeeldingen niet in de database? Dan gaat het mogelijk om nieuw materiaal.
 • Vaststellen of het gaat om recent gemaakte afbeeldingen. Want dan wordt het betreffende kind misschien nog steeds wordt misbruikt. Via onderzoek wordt dan alles op alles gezet om het slachtoffer, plaats van delict en verdachte te achterhalen.

Hoe pakt de Nederlandse overheid de bestrijding van kinderporno aan?

 • Justitie heeft meer mogelijkheden gekregen om grooming aan te pakken. Zo riskeert een volwassene die online minderjarigen aanspreekt met als doel deze kinderen seksueel te misbruiken, maximaal twee jaar gevangenisstraf. Zodra de groomer voorstelt het kind te ontmoeten en daar ook voorbereidingen voor treft, kan justitie deze persoon vervolgen. Voor de strafbaarheid maakt het niet uit of het contact tussen dader en kind op het internet leidt tot fysiek contact of seksuele handelingen door en/of met het kind.
 • Het is ook strafbaar een kind van 16 jaar of jonger opzettelijk naar seksueel misbruik of seksuele handelingen te laten kijken. Het maakt daarbij niet uit of het kind zelf deelneemt aan de handelingen waarvan hij of zij getuige is.
 • Het Nationaal Programma ter bestrijding van Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (NPKK) is verantwoordelijk voor de nieuwe organisatie binnen de politie en implementeert de verbeterde aanpak kinderpornografie binnen de organisatie. Hulp aan de slachtoffers staat in de nieuwe aanpak centraal. Er is een focusverschuiving; van downloaders door te rechercheren naar de vervaardigers van kinderpornografie. Het NPKK werkt daarbij samen met het Openbaar Ministerie.

Welke hulp is er voor mensen die kinderporno kijken?

Waarschijnlijk voelt het alsof u er niet mee kunt ophouden of dat u er alleen voor staat. U voelt zich wellicht beschaamd, angstig of eenzaam. Stoppen met het kijken van afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen is mogelijk! Van belang is om het gesprek erover aan te gaan. Stop it Now! helpt u te achterhalen waarom u deze afbeeldingen kijkt en te onderzoeken hoe u op een andere manier hiermee om kan gaan, zodat het strafbare gedrag stopt.

Maakt u zich zorgen over uw eigen of andermans kijkgedrag, zoek dan hulp. Bel Stop it Now! anoniem, vertrouwelijk en gratis om erover te praten (0800 266 64 36). Zij zijn er om al uw zorgen en vragen te bespreken, helpen u bij het stoppen met kijken naar afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen, en kunnen u adviseren over hulp op maat. Zie de website voor actuele openingstijden.

Ik ben slachtoffer, wat zijn mijn rechten? 

Ieder slachtoffer van een misdrijf – of nabestaande van een slachtoffer – heeft een aantal rechten. Niet alleen in hun contact met de politie maar ook bij de officier van justitie en de rechter. Deze rechten gelden ook als u niet in Nederland woont of als u geen verblijfsstatus in Nederland heeft.

Als politie informeren wij u over uw rechten tijdens uw eerste contact met ons. Wij geven u een folder met deze rechten: zoals de folder over 'Aangifte doen en dan?', de folder 'Slachtoffer van een misdrijf' en de folder 'Verklaring van rechten'. De folders zijn binnenkort ook beschikbaar in andere talen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vindt u ook informatie over deze rechten. Meer informatie vindt u op de themapagina Slachtofferzorg