Ga naar content

Milieu

Meldingen over milieucriminaliteit komen niet dagelijks binnen bij de politie. Vaak speelt dit soort criminaliteit zich af buiten ons gezichtsveld, of we herkennen het niet. Toch berichtten de media geregeld over illegale lozingen op zee, asbest dumpen of illegaal afvaltransport. En dichter bij huis … de buren die hun schuur met asbestdak zelf slopen, zonder vergunning en zonder voorzorgsmaatregelen. Ook dat heeft nadelig effect op uw leefmilieu. Milieudelicten zijn gevaarlijk voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Bovendien worden er miljarden euro’s aan verdiend. De politie pakt milieucriminelen dan ook hard aan.

Inhoudsopgave

Wat is een milieudelict?

Bij milieudelicten gaat het meestal om economische misdrijven. De overtreding wordt dan begaan om geld te verdienen. Dan worden bijvoorbeeld chemische stoffen in een rivier geloosd in plaats van ze op een verantwoorde manier en tegen kosten af te voeren. Milieuovertredingen zijn meestal strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. Een boer die bijvoorbeeld de mestwetgeving overtreedt kan, op basis van deze wet, worden vervolgd. Maar ook een overtreding van de Wet milieubeheer, de Waterwet, of het Vuurwerkbesluit is een economisch delict.

Wat zijn de tien meest voorkomende milieuovertredingen?

 • Geluidsoverlast
 • Achterlaten van (huis)vuil op straat
 • Illegaal vuurwerk bezitten
 • In bezit hebben (of willen verkopen) van bedreigde dier- en plantensoorten
 • Stropen van dieren
 • Illegale bomenkap
 • (Illegale) asbestverwijdering
 • Chemisch afval lozen op bodem of in (grond)water (door bijvoorbeeld gevelreiniging)
 • Afval storten/verbranden
 • Storten van gier in sloten.

Wat doet de overheid aan milieu(beleid)?

Milieubescherming is een overheidstaak. De overheid zorgt door middel van milieuwetten voor de bescherming van:

 • bodem, lucht- en waterkwaliteit tegen verontreiniging;
 • overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen;
 • aantasting door ingrijpen in de natuur en aantasten van het landschap op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Welke overheidsorganisaties houden zich bezig met milieubeheer?

Op landelijk niveau is er de Inspectiedienst Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze controleert en inspecteert de grote bedrijven op misstanden en het overtreden van de milieuwetten. Op lokaal niveau is dat een taak van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), die voor de verschillende gemeenten en ook voor de provincies werkt. Deze dienst controleert de naleving van milieuvoorschriften en geeft vergunningen af. De RUD werkt nauw samen met de milieuagenten. Is bijvoorbeeld een bedrijf zijn vergunningsvoorschriften niet nagekomen, dan kan de milieuagent een proces-verbaal opmaken, waarna het openbaar ministerie het bedrijf vervolgt. De gemeente, provincie en het waterschap kunnen door een dwangsom het bedrijf dwingen toch aan de vergunningsvoorschriften te voldoen.

Hoe pakt de politie milieukwesties aan?

De politie houdt toezicht op het milieu, handhaaft de wetten en regels op dit gebied en schrijft zo nodig een proces-verbaal. De politie besteedt op drie niveaus aandacht aan milieudelicten:

 1. eenvoudige delicten, zoals zwerfvuil, afval lozen in wateren, verbranden van afval en geluidsoverlast. Iedere politiefunctionaris kan hiertegen optreden.
 2. middelzware delicten, zoals het illegaal dumpen van afval, het in bezit hebben van bedreigde dier- en plantensoorten, en handel in illegaal vuurwerk. Milieurechercheurs verrichten zelfstandig onderzoek naar het delict;
 3. zwaardere delicten. Hierbij werkt de milieurecherche samen met andere opsporingsdiensten of ministeries. Zware milieudelicten zijn vaak nauw verbonden met delicten als fraude, oplichting en valsheid in geschrifte.

Het opsporen en bestrijden van (middel)zware milieucriminaliteit gebeurt door een Regionaal Milieuteam. Ook is er een landelijke recherche die zich bezighoudt met (inter)nationale milieumisdaden.

Met welke organisaties werkt de milieupolitie samen?